04.04.2024 | Analytics Customers Markkinakatsaus Poiminnat

Veden etäluennan käyttöönotto on investointi tulevaisuuteen

Digitalisaatio mahdollistaa Lahti Aqualla vesihuollon turvallisuuden ja toimintavarmuuden. Veden etäluennasta on tullut myös olennainen osa vastuullista liiketoimintaa.

Artikkeli on julkaistu alunperin kaupallisessa yhteistyössä Kriittinen Infrastruktuuri 3/2024 -liitteessä ja kehittyvatkaupungit.fi:ssä.
Teksti: Anni Korhonen.

Kuvassa Lahti Aquan asiakkuusjohtaja Soile Toivonen sekä Evitec Solutionsin data- ja analytiikkaliiketoimintayksikön johtaja Teemu Vainio.

Digitalisaation merkitys vesihuollossa on tätä nykyä kiistaton, ja oikeanlaisen digistrategian ytimessä ovat vesihuollon turvalli suus ja toimintavarmuus. Näiden teki jöiden haasteisiin voidaan digitalisaati on avulla vastata myös vastuullisesti.

– On tärkeää huomioida vesihuolto laitosten olevan yhteiskunnan kannalta huoltovarmuuskriittisiä toimijoita, joiden toimintavarmuus tulee jatkuvasti olla turvattuna, Lahti Aquan asiakkuus johtaja Soile Toivonen painottaa.

Vesihuoltolaitosten on Toivosen mukaan entistä tärkeämpää tulevaisuu dessa antaa painoarvoa digitalisaation edellyttämälle työkulttuurin ja toimin tatapojen muutokselle, niiden hallitulle johtamiselle sekä oikeanlaiselle tavoit teiden asetannalle.

– Toimivien tietojärjestelmien ja teknologiakehityksen avulla luodaan kestävää siirtymää digitalisaation polul la, Toivonen sanoo.

Digitalisaatio edistää turvallista ja kestävää vesihuoltoa Lahti Aquan pitkäaikaisen yhteistyö kumppani Evitec Solutions on yhtä mieltä siitä, että vesilaitosten digitali saatio on tärkeää kestävän ja turvallisen vesihuollon, resurssien optimoinnin ja vedenhallinnan sekä asiakaspalvelun näkökulmasta.

– Digitalisaatio mahdollistaa reaaliai kaisen seurannan, toiminnan tehos tumisen ja esimerkiksi laskutuksen yksinkertaistumisen, Evitec Solutionsin data- ja analytiikkaliiketoimintayksikön johtaja Teemu Vainio kuvailee.

Vainion mukaan digitalisaatio ei ole pelkkä tekninen kehitysaskel vaan liittyy vahvasti turvallisen ja kestävän vesihuollon edistämiseen.

– Lähitulevaisuudessa vesihuoltoalan digitalisaatio etenee kohti älykkäitä verkostoja ja edistynyttä analytiikkaa. Lisäksi näemme enemmän integraatiota IoT-ratkaisuihin, mikä tehostaa vesilai tosten toimintaa entisestään.

Evitec Solutionsin missiona on uudis taa asiakkaidensa liiketoimintaa yhdis tämällä teknologia ja asiakasymmärrys, kuten tarjoamalla vesihuoltoalalle oikea aikaista tietoa antavia, helppokäyttöisiä dataratkaisuja, joiden jatkokehitys on joustavaa.

– Asiakas omistaa loppuratkaisun ja datan, mikä tekee kustannuksista läpinäkyviä mahdollistaen räätälöidyt ratkaisut.

Lahti Aqua ja Evitec Solutions:
veden etäluenta osa vastuullista liiketoimintaa

Lahti Aqua on viime vuosina panostanut kattavasti erityisesti veden etäluennan ratkaisuihin. Vesihuoltoyhtiön ensim mäiset asennettavat etäluettavat vesimit tarit ovat Toivosen mukaan ultraäänimit tareita.

– Vuoden 2020 EU:n direktiivi on edellyttänyt, että taloyhtiöihin asenne taan linjasaneerauksen tai uudisraken tamisen yhteydessä huoneistokohtaisia, etäluettavia vesimittareita. Laki ei koske kiinteistöiden päävesimittareita, jotka Lahdessa omistaa Lahti Aqua. Asiakasnäkökulmasta vedenkulu tuksen seuranta helpottuu ja muuttuu kulutukseen perustuvaksi. Lahti Aquan asiakkaat voivat seurata reaaliaikaista vedenkulutusta asiakasportaalista aikaan ja paikkaan katsomatta. Tämä parantaa esimerkiksi kiinteis tössä esiintyvien vuotojen todentamista, jolloin asiakas pystyy reagoimaan niihin nopeammin, Toivonen sanoo.

Investointi veden etäluentaan on sekä Toivosen että Vainion mielestä ennen kaikkea investointi pitkän aikavälin tehokkuuteen ja kestävyyteen.

– Vähenevien ympäristövaikutusten ansiosta näemme sen myös tärkeänä osana vastuullista liiketoimintaa.


Lahti Aqua Oy on Lahden kaupungin omistama vesihuoltoyhtiö, joka tuottaa vesihuolto- palvelut 147 000 asukkaalle ja elinkeinoelämälle.
lahtiaqua.fi

Evitec Solutions Oy:n innovatiiviset pilvipohjaiset etäluentaratkaisut tarjoavat reaaliaikaista tietoa vesimittareista vähentäen manuaalista työtä ja virheiden mahdollisuutta.
evitec.com/fi

Onko sinulla tietojärjestelmissäsi aineistoa, joka tulisi saattaa GDPR-vaatimusten piiriin, tai oletko epävarma asiasta? Viranomaisvaatimukset edellyttävät henkilötietojen käsittelyä luottamuksellisesti ja turvallisesti. Tämä koskee myös yritysten tietojärjestelmiä ja esimerkiksi testiympäristöjä.

Henkilötiedot on peitettävä tai häivytettävä siten, että tietoja ei voi suoraan nähdä tai yhdistää muihin järjestelmässä oleviin tietoihin, mutta tietorakenteet pysyvät kuitenkin eheinä. Käyttötapauksesta riippuen tietojen peittäminen tehdään algoritmeilla joko anonymisoiden tai pseudonymisoiden. Englanniksi puhutaan termistä data masking. Ilman henkilötietojen huolellista suojaamista ei testiympäristöissä voida hyödyntää oikeiden käyttötapausten tietoja.

Olemme kehittäneet henkilötietojen häivyttämiseen, eli maskaukseen, tehokkaan ja läpinäkyvän, ketterän ratkaisun. Se on myös rakenteeltaan kevyt ja käyttäjäystävällinen. Ratkaisumme avulla henkilötietojen suojaaminen isoissa järjestelmissä voi parhaimmillaan olla hyvinkin yksinkertaista ja mutkatonta. Asiantuntijoillamme on jo paljon kokemusta tietosuojaan liittyvistä projekteista. Me tiedämme, mitä viranomaisvaatimukset tarkoittavat käytännössä, ja mitä ne tarkoittavat järjestelmien ja projektinhallinnan kannalta.

Ketterä ratkaisu, joka sopii moneen tilanteeseen

Tietojen häivyttämiseen kehitetty, dynaaminen ratkaisumme käsittelee ja tuottaa aineiston hyödyntäjälle datan, josta on häivytetty henkilötiedot lain määräämällä tavalla.

Kun yritys haluaa ottaa ratkaisun käyttöönsä, toimimme läheisessä yhteistyössä onnistuneen projektin takaamiseksi. Asiantuntijamme määrittelevät eli konfiguroivat asiakkaan kanssa tiedot, joita halutaan hyödyntää, ja liiketoimintatarpeet ohjaavat esimerkiksi tietolähteiden valintaa. Lisäksi tapauksesta riippuen valitaan, tehdäänkö maskaus anonymisoiden vai riittääkö pseudonymisointi. Tietorakenteet säilyvät alkuperäisen aineiston mukaisina. Maskata voi tarpeen mukaan vain tietyt tietokantakentät tai koko taulun.

Määritellyt säännöt ovat koko ajan asiakkaan nähtävissä, ja tarvittaessa muutosten teko on helppoa. Kun määritykset on tehty ja lähdelataukset toimivat, ratkaisumme maskaa datan automaattisesti ja tehokkaasti. Näin valmis aineisto on valmis hyödynnettäväksi. Ratkaisu sopii monenlaiseen tarpeeseen, ja sillä voi olla useampia rinnakkaisia hyödyntäjiä, ihmisiä tai järjestelmiä, kuten tietovaraston testiympäristöt.

Ratkaisumme etuja ovat sen ketteryys, läpinäkyvyys ja yksinkertaisuus, mikä tekee siitä myös helppokäyttöisen. Manuaalityötä on erittäin vähän, lähinnä alkuvaiheen määrittelyissä.

Me olemme valmiita auttamaan yrityksesi tietojärjestelmien henkilötietojen suojaamisessa tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla.