04.04.2024 | Analytics Customers Markkinakatsaus Poiminnat

Veden etäluennan käyttöönotto on investointi tulevaisuuteen

Digitalisaatio mahdollistaa Lahti Aqualla vesihuollon turvallisuuden ja toimintavarmuuden. Veden etäluennasta on tullut myös olennainen osa vastuullista liiketoimintaa.

Artikkeli on julkaistu alunperin kaupallisessa yhteistyössä Kriittinen Infrastruktuuri 3/2024 -liitteessä ja kehittyvatkaupungit.fi:ssä.
Teksti: Anni Korhonen.

Kuvassa Lahti Aquan asiakkuusjohtaja Soile Toivonen sekä Evitec Solutionsin data- ja analytiikkaliiketoimintayksikön johtaja Teemu Vainio.

Digitalisaation merkitys vesihuollossa on tätä nykyä kiistaton, ja oikeanlaisen digistrategian ytimessä ovat vesihuollon turvalli suus ja toimintavarmuus. Näiden teki jöiden haasteisiin voidaan digitalisaati on avulla vastata myös vastuullisesti.

– On tärkeää huomioida vesihuolto laitosten olevan yhteiskunnan kannalta huoltovarmuuskriittisiä toimijoita, joiden toimintavarmuus tulee jatkuvasti olla turvattuna, Lahti Aquan asiakkuus johtaja Soile Toivonen painottaa.

Vesihuoltolaitosten on Toivosen mukaan entistä tärkeämpää tulevaisuu dessa antaa painoarvoa digitalisaation edellyttämälle työkulttuurin ja toimin tatapojen muutokselle, niiden hallitulle johtamiselle sekä oikeanlaiselle tavoit teiden asetannalle.

– Toimivien tietojärjestelmien ja teknologiakehityksen avulla luodaan kestävää siirtymää digitalisaation polul la, Toivonen sanoo.

Digitalisaatio edistää turvallista ja kestävää vesihuoltoa Lahti Aquan pitkäaikaisen yhteistyö kumppani Evitec Solutions on yhtä mieltä siitä, että vesilaitosten digitali saatio on tärkeää kestävän ja turvallisen vesihuollon, resurssien optimoinnin ja vedenhallinnan sekä asiakaspalvelun näkökulmasta.

– Digitalisaatio mahdollistaa reaaliai kaisen seurannan, toiminnan tehos tumisen ja esimerkiksi laskutuksen yksinkertaistumisen, Evitec Solutionsin data- ja analytiikkaliiketoimintayksikön johtaja Teemu Vainio kuvailee.

Vainion mukaan digitalisaatio ei ole pelkkä tekninen kehitysaskel vaan liittyy vahvasti turvallisen ja kestävän vesihuollon edistämiseen.

– Lähitulevaisuudessa vesihuoltoalan digitalisaatio etenee kohti älykkäitä verkostoja ja edistynyttä analytiikkaa. Lisäksi näemme enemmän integraatiota IoT-ratkaisuihin, mikä tehostaa vesilai tosten toimintaa entisestään.

Evitec Solutionsin missiona on uudis taa asiakkaidensa liiketoimintaa yhdis tämällä teknologia ja asiakasymmärrys, kuten tarjoamalla vesihuoltoalalle oikea aikaista tietoa antavia, helppokäyttöisiä dataratkaisuja, joiden jatkokehitys on joustavaa.

– Asiakas omistaa loppuratkaisun ja datan, mikä tekee kustannuksista läpinäkyviä mahdollistaen räätälöidyt ratkaisut.

Lahti Aqua ja Evitec Solutions:
veden etäluenta osa vastuullista liiketoimintaa

Lahti Aqua on viime vuosina panostanut kattavasti erityisesti veden etäluennan ratkaisuihin. Vesihuoltoyhtiön ensim mäiset asennettavat etäluettavat vesimit tarit ovat Toivosen mukaan ultraäänimit tareita.

– Vuoden 2020 EU:n direktiivi on edellyttänyt, että taloyhtiöihin asenne taan linjasaneerauksen tai uudisraken tamisen yhteydessä huoneistokohtaisia, etäluettavia vesimittareita. Laki ei koske kiinteistöiden päävesimittareita, jotka Lahdessa omistaa Lahti Aqua. Asiakasnäkökulmasta vedenkulu tuksen seuranta helpottuu ja muuttuu kulutukseen perustuvaksi. Lahti Aquan asiakkaat voivat seurata reaaliaikaista vedenkulutusta asiakasportaalista aikaan ja paikkaan katsomatta. Tämä parantaa esimerkiksi kiinteis tössä esiintyvien vuotojen todentamista, jolloin asiakas pystyy reagoimaan niihin nopeammin, Toivonen sanoo.

Investointi veden etäluentaan on sekä Toivosen että Vainion mielestä ennen kaikkea investointi pitkän aikavälin tehokkuuteen ja kestävyyteen.

– Vähenevien ympäristövaikutusten ansiosta näemme sen myös tärkeänä osana vastuullista liiketoimintaa.


Lahti Aqua Oy on Lahden kaupungin omistama vesihuoltoyhtiö, joka tuottaa vesihuolto- palvelut 147 000 asukkaalle ja elinkeinoelämälle.
lahtiaqua.fi

Evitec Solutions Oy:n innovatiiviset pilvipohjaiset etäluentaratkaisut tarjoavat reaaliaikaista tietoa vesimittareista vähentäen manuaalista työtä ja virheiden mahdollisuutta.
evitec.com/fi