När ett försäkringsbolag skall byta system, ligger fokuset ofta i första hand på hur det nya systemet stöder dagens och framtida behov. Men få försäkringsbolag börjar från noll. Speciellt hos ett livförsäkringsbolag kan de äldsta avtalen vara över 50 år gamla. Således, när kommer man vid någon tidpunkt under förnyelseprojektet att stå inför en migration av sk. ”run-off” bestånd. Äldre systems något ”okontrollerade flexibilitet”, var en behändig funktionalitet i tiderna. Man kunde modifiera ett enskilt avtals uppgifter på många sätt. All information hade inte heller nödvändigtvis en klart angiven plats eller ett givet format. Under årens lopp, kan användarna ha skrivit in samma information på olika platser och till exempel datum i olika format. Gamla kontrakt har inte heller alltid all information som den nya strukturen kräver och då måste informationen i avtalen berikas. Även filformaten har ändrat under åren. Det finns säkert många fler exempel. Och nu, 15–20 år senare, när denna omtumlade data ska passas in i det nya systemets strukturer, står man inför ett omfattande städarbete. Omfattningen av ett konverteringsprojekt överraskar ofta, men lyckligtvis finns det verktyg som hjälper.

Samarbetets styrka

Vid datamigration står samarbetet mellan försäkringsbolaget och systemleverantören i nyckelroll. Försäkringsbolaget kan sina gamla produkter och känner till utmaningarna i datastrukturerna. Systemleverantören å sin sida kan in och ut det nya systemets logik och struktur. När man därtill skapar en mekanism för att kontrollera datas kvalitet och kompabilitet, blir en krävande migration lättare.

 Migrationens tre faser

Datamigration kan indelas i tre faser. I den första fasen planeras migrationen och man strävar till att lära känna i detalj de försäkringsbestånd som ska migreras. Första försök görs med mindre testdata och regler för styrning av datafragment skapas. Försäkringsbolaget överväger ofta samtidigt ifall vissa produktportföljer kan kombineras för att förenkla den framtida hanteringen. I nästa steg kommer vårt konverteringsverktyg att stå i centrum. Den används för att kontrollera att data som ska migreras är konsekvent och kompatibelt med det nya systemets struktur. Sällan, om någonsin, är äldre data redo på en gång. Konverteringsverktyget ger feedback om avvikelser och inkonsekvenser, till exempel datafält som inte kan matchas i den nya strukturen, saknade datafält eller data i ett olämpligt format. Nu börjar själva datastädningen. Samma data kan köras genom konverteringsverktyget flera gånger om tills det är OK. Till slut gör man ännu livscykeltestning för att säkerställa att allt stämmer överens även i framtiden. För att arbetet ska fortskrida möjligast smidigt, är konverteringsverktyget tillgängligt även för försäkringsbolaget. De egentliga experterna för bestånden och som utför städarbetet, kan självständigt testa ändringarna. Allt som allt en tidskrävande fas, men arbetet belönas i den sista fasen. Den egentliga migrationen är ofta den snabbaste fasen. När data är städat och dess kompatibilitet har verifierats, är migrationen ett enkelt tekniskt utförande, där de konverterade bestånden flyter in i det nya systemet. Som en sista kontroll, avstäms utkomsten med ursprungsdata.

 Lång erfarenhet av migrationer

Utöver konverteringsverktyget, underlättar Evitec Life detaljerade beskrivning av datastrukturen migrationsarbetet betydligt. Det är enkelt för kunden att få en uppfattning om vilken information som behövs och i vilket format. Vi på Evitec har genomfört systemmigrationer i flera decennier, vi konverterat närmare hundra försäkringsbestånd och hundratusentals avtal. Så vi har hunnit samlat en hel del erfarenhet och vår migrationsprocess och -verktyg har satts på prov i många krävande projekt.

Pensionerna verkar vara en het potatis i EU.  Insurance Europe publicerade förra hösten i samband med European Retirement Week en pensionsundersökning där man utredde i hur stor utsträckning invånarna i EU länderna individuellt förbereder sig för pensionsårens inkomst.

I jämförelsen mellan de 16 länder som svarade på enkäten kom det fram att bara 40 % av finländarna sparar för pension. Då medeltalet var 62 %, landade Finland ganska långt från medeltalet. Visserligen har det finska arbetspensionssystemet klassats i flera undersökningar som ett av världens bästa, men är den baspensionen tillräcklig för framtidens pensionärer? En fråga, vilken vem som helst tidvis borde fundera över. 

Samma fråga har man begrundat inom EU i större skala. I EU har man för stunden flera projekt där målsättningen är att uppmuntra medborgare till frivilligt pensionssparande. Med PEPP (Pan-European Personal Pension) produkten vill man sänka tröskeln för pensionssparande, därtill har EIOPA (European Insurance and Occupational Pension Association) kommenterat i slutet av förra året Europeiska Kommissionens förslag hur man skulle öka EU-medborgarnas kunskap om framtida pensionen.  Det framlagda Pension Tracking Systemet (PTS) skulle sammanslå personens hela pensionssparande, både lagstadgade och den frivilliga tilläggspensionen.

Detta skulle ge en realistisk och aktuell syn till inkomstnivån under pensionstiden. Sju EU länder har redan en motsvarighet, däribland Sverige och Danmark. Det finska Pensionsutdraget är en bra början, men iom. att den sammanställer enbart den lagstadgade pensionen, borde den utvidgas med information om frivilligt sparande. Och fastän flera lagändringar gällande pensionssparande i praktiken har förintat nyförsäljningen av pensionsförsäkringar, har finländarna sedan gammalt ett gott antal ikraftvarande avtal.

För många sparare skulle det vara välkommet att kunna följa upp helheten.  I PTS betonar man klarhet och att den framställda informationen komprimeras till det mest väsentliga. Inget märkvärdigt, bara basuppgifter som hittas i pensionsförsäkringarnas skötselsystem. Informationen är också enkel att överföra från ett modernt skötselsystem. Evitec Life är redan i dag utbyggt med många digitala gränssnitt till olika externa parters system, så en till är en enkel sak att fixa.

Men vem i Finland tar ledningen för att utveckla PTS? Arbetspensionsanstalterna och PSC (Pensionsskyddscentralen) upprätthåller det nuvarande Pensionsutdraget men frivilliga pensionsförsäkringar säljs av livförsäkringsbolagen. I Sverige har den offentliga och privata sektorn slagit sig samman för att utveckla Minpension, kunde man i Finland hitta en motsvarande vilja att främja en gemensam angelägenhet?

Heta diskussionsämnen i samband med en systemförnyelse är bland annat digitalisering, automatisering, konversion och migration. Och inget fel med dessa, de är alla viktiga faktorer som säkerställer att det nya systemet fungerar på önskat sätt och frambringar den tilltänkta nyttan. Men innebär en systemförnyelse också något annat ett nytt användargränssnitt?

”Vi har alltid gjort så här”

Vi har garanterat alla någon gång stött på uttrycket ”vi har alltid gjort så här”. Samma stöter man ofta på även vid en systemförnyelse. När automationsgraden ökar, minskar de rutinmässiga manuella arbetsmomenten. Också det nya systemets funktionslogik kan avvika från tidigare systemets. Dessa föranleder i allmänhet även ändringar i arbetsprocesserna. Därför bör en systemförnyelse ses som en mera övergripande förändringsprocess, inte enbart en uppdatering av teknologi. För användarna innebär detta både ett nytt användargränssnitt och nya arbetssätt och rutiner.

En teknisk och mental transformation

Projektteamets medlemmar har redan under projektets gång en möjlighet att gradvis bli bekant med det nya systemet. Delleveransernas demon och speciellt testningsfasen är ypperliga tidpunkter att diskutera systemets funktionaliteter och lyssna på systemleverantörens synpunkter för nya lösningar. Det här är också naturliga tidpunkter att begrunda nuvarande arbetsprocesser och vid behov utforma nya.

Även tilliten till det nya systemet och rationaliteten till de nya arbetsprocesserna byggs upp samtidigt. Projektteamets medlemmar hinner redan under projektets gång anamma förändringarna och gå igenom en mental transformation från det gamla bekanta till den nya eran.

När sedan tidpunkten för att ta det nya systemet i bruk närmar sig och organisationens övriga användare kopplas in, har inte de övriga användarna samma tidsfrist att bekanta sig med allt det nya. Deras första kontakt med det nya systemet och arbetsmetoderna är ofta piloteringsfasen, men då den är kännbart kortare än själva projektet, skall allt nytt tas in synnerligen snabbt. Då är projektteamets medlemmar i en viktig roll som ambassadörer för den nya eran. De kan stöda och motivera nya förfaringssätt och hjälpa till att snabbare lära sig det nya. Samma frågor dyker garantera upp bland de övriga användarna som projektteamets medlemmar själv hade, som vem är inte bättre att tackla frågorna, än de som redan gått igenom den fasen.

Flexibelt standardsystem

Om någon dellösning i systemet inte verkar att riktigt sitta i försäkringsbolagets förfaringssätt, är kundspecifika modifikationer en bra lösning. Evitec Life är ett standardsystem utvecklat för livförsäkringsbolag för hantering av pensions-, spar- och riskförsäkringar och ersättningar. Systemets parametriserade produktstruktur tillåter en flexibel produktkonfigurering. Därtill kan systemets funktionaliteter anpassas efter kundens behov. Således är varje systemleverans kundspecifik, fastän grunden är den samma. Vi fungerar i partnerskap med kunden och systemförnyelseprojekten planeras, verkställs och testas i nära samarbete. Då kan vi erbjuda en systemlösning som beaktar kundernas individuella produkter, behov och förfaringssätt.


Vill du höra mera? Kontakta sales@evitec.com

Vem kommer ännu ihåg tiden då det kunde ta flera dagar för en betalning att överföras mellan två parter? Inte ens mellan två i samma land verksamma banker var betalningsöverföringen som en rak motorväg, utan transaktionen påminde mera ett lokaltåg som stannar upp flera gånger under processen. I Finland blev det här historia för mer än 10 år sedan då euroländerna övergick till SEPA betalningar och ISO20022 standarden möjliggjorde snabbare betalningstransaktioner. Sedan dess har Profit Softwares Profit Life & Pension haft stöd för ISO20022 formatet. 

De nordiska länderna formar ett unikt marknadsområde där det dagligen utförs ett ansenligt antal betaltransaktioner. Men betaltrafiken inom och mellan länderna påminner fortsättningsvis det nyss nämnda lokaltåget. Trögheten beror på att man har flera och på föråldrad teknologi byggda betalningssystem. Därtill finns det inom Norden flera clearinghus som alla tillämpar olika standarder. Det är klart att upplägget inte är kostnadseffektivt, varken för tjänsteleverantörerna eller för användarna av tjänsten. 

P27 Nordic Payments Platform (P27) grundades för att lösa dessa utmaningar. Sex nordiska banker ligger bakom projektet: Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OP, SEB och Swedbank. Målsättningen är att skapa en betalningsplattform som möjliggör gränsöverskridande realtidsbetalningar i flera valutor. Då ISO20022 blivit en global standard, är det självklart att projektet stöder sig på samma. 

I juli 2022 fick P27 godkännande från EU för fusion med svenska Bankgirot. Med det här, kan P27 starta det egentliga arbetet och första steget är att förnya batch betalningarna som utförs i svenska kronor. Faktumet, att alla svenska batch betalningar sköts av Bankgirot, beskriver väl projektets omfattning och betydelse.  

Evitec Life Payments är förberedd inför den nordiska betaltrafikens nya era  

Länsförsäkringar använder Evitec Life Payments för utbetalning av pensioner och försäkringsersättningar, vilket innebär att systemets tillförlitlighet är ytterst viktigt. Så här berättar Michael Hübinette, Systemspecialist på Länsförsäkringar, om projektet att övergå till ISO20022 formatet: 

”Länsförsäkringar Fondliv kom första gången i kontakt med ISO20022 formatet redan 2018 då filformatet för utlandsbetalningar skulle ersättas med nya standarden. Evitec Life Payments hade redan stöd för filformatet, det handlade därför om att göra anpassningar enligt vår affärsbanks specifikationer och säkerställa att vi fick med den information som krävdes för att utföra utbetalningarna till våra utlandsbosatta kunder.  

En fördel som förändringen förde med sig var att vi därefter kunde skicka betalningarna i EUR som SEPA utbetalningar, vilket innebär en lägre kostnad för mottagaren. Vi har använt ISO XML 20022 formatet för våra utlandsbetalningar sedan 2019. 

I år har motsvarande arbete inletts för inrikes betalningar, detta då direktintegrationen till bankgirot och nuvarande filformat kommer att stängas i framtiden Evitec Life Payments har redan grunderna i hur filen ska framställas även för inrikes betalningar, detta förbereddes i samband med att utlandsbetalningarna implementerades. För oss handlar det återigen om att analysera vad affärsbankens specifikationer anger, hur vi ska migrera informationen vi skickar i nuvarande filformat till ISO XML 20022 och säkerställa att vi får ut korrekt information i utbetalningsfilen.  

Det viktigaste när det kommer till pensionsutbetalningar är tryggheten för våra kunder, att korrekt belopp betalas ut i rätt tid.”

I den här bloggen ger jag mina synpunkter på den svenska tjänstepensionen, vilka drivkrafterna är för förändringar av kärnsystemen och vad Evitec har att erbjuda de svenska livförsäkringsbolagen.

Svensk tjänstepension

Den svenska tjänstepensionen introducerades på arbetsmarknaden redan 1913 som ett tryggt komplement till folkpensionen. Tjänstepensionens betydelse för den totala pensionen har ökat med tiden och kommer att bli ännu viktigare i framtiden. Tjänstepensionen blir också allt mer relevant för den yngre generationen mot bakgrund av de senaste årens nyheter och diskussioner om trycket på pensionssystemet och behovet av att börja spara till den egna pensionen tidigt i arbetslivet.

stockholm-sunset-penthouse-balcony-with-hot-air-balloons

Drivkrafter för förändringar av kärnsystemen

För dagens försäkringsbolag är ett snabbt smidigt agerande en absolut förutsättning för möjligheten att tillhandahålla en modern och digitaliserad kundservice. Att introducera nya kundtjänster, även relativt små projekt, kan leda till långa, komplexa och i många fall mycket dyra IT-projekt som i slutändan visar sig vara omöjliga att genomföra. Orsaken är i många fall de gamla och föråldrade IT-systemen. Dessa IT-system byggdes för årtionden sedan och saknar API:er (programmeringsgränssnitt) och realtidstransaktioner för moderna onlinetjänster. En annan utmaning är ständiga krav från myndighetshåll som äter upp en stor del av IT-budgetarna. Dessutom ställs det förstås också interna krav på högre effektivitet och lägre kostnader i verksamheten.

När det gäller ny teknik måste försäkringsbolagen titta på en mängd olika teknologier som blockkedjor, AI, maskininlärning, stordataanalys, robotrådgivare och IoT. Dessa teknologier ger helt nya möjligheter till utökade kundtjänster och bättre kundupplevelser. Kunderna blir allt mer tekniskt kunniga och kräver allt fler skräddarsydda tjänster och snabba svar på sina frågor.

Digitaliseringsagendan med ökade krav på nya tjänster och snabb marknadslansering av nya försäkringsprodukter är redan idag fullspäckad och kommer med största sannolikhet fyllas på ytterligare i framtiden. För att kunna möta dagens krav och vara förberedda inför framtiden måste försäkringsbolagen rensa upp i sin IT-stack och förnya kärnsystemen. Annars kommer det att bli en evig röra med IT-lapptäcken och en spaghettiarkitektur som ökar driftskostnaderna och bara blir allt svårare att hantera med tiden.

Vad Evitec erbjuder till de svenska livbolagen

Evitec Life är en liv- och pensions­försäkrings­lösning för den svenska tjänste­pensions­marknaden. Evitec Life omfattar stöd för centrala affärsprocesser inbegripet försäkrings­produkt­hantering, försäljning, digitala tjänster, ersättnings- och skadehantering. I lösningen ingår tjänster, verktyg och obligatoriska system­integrationer för att driva en löpande och effektiv affärsverksamhet som uppfyller gällande myndighetskrav.

Evitec är ett företag som tillhandahåller systemlösningar och konsulttjänster till finansbranschen. Dessutom, erbjuder företaget ett brett utbud av expertis och tjänster inom analys och informationsledning för olika branscher. Profit Software grundades 1992 och har kontor i Esbo, Tammerfors, Björneborg, Lahti, Tallinn och Stockholm. Antalet anställda är över 300.

heinonenperttu-074-1920x1281-9841501
Perttu Heinonen, SVP Consulting Financial Services

När jag såg Adam McKays förträffliga film The Big Short från 2015 var min första tanke: ”Äntligen en film som förklarar för mina föräldrar för vilket ändamål vi gör systemen för bankerna!”. I filmen berättar skådespelerskan Margot Robbie i skumbadet hur obligationslån med säkerhet paketerades om till de derivat som var upptakten till finanskrisen som startade 2007 i USA. Scenens upplägg ironiserade över att få normalt skulle orka lyssna till en redogörelse där det vimlar av termer från finansvärlden. Produktens struktur var så komplex att de underliggande riskerna på bostadsmarknaden doldes och koncentrerades.

I Finland har läget varit bättre, men huvudmekanismen bakom det hela är densamma. Processen beskrivs exempelvis i Helsingin Sanomats utmärkta artikel i mars 2019. Pengarna till våra bostadslån kommer huvudsakligen från utländska investerare, inte från inlåning. Investerarna får bostadskrediterna som säkerhet för de pengar som de lånar. Räntan på de pengar som investerarna ger beror på säkerheternas kvalitet. Ju bättre säkerheter, desto lägre ränta. I Finland har bostadssäkerheterna som bekant hållit god nivå, men den senaste tiden har i synnerhet avfolkningsregionerna varit förenade med ökad risk. Det framhäver också i Finland transparensen gentemot investerarna och kreditvärderingsinstituten, så att säkerheterna verkligen motsvarar deras kriterier. Nästan hundra rapporter för olika aktörer skapas i bästa fall automatiskt, i värsta fall genom tiotals personers upprepade klick i Excel.

I själva verket är jag inte säker på om det i artikeln med ”säkerhet” avses den kredit som används som säkerhet för obligationer, eller säkerheten för själva krediten. För säkerställda obligationer duger endast en kredit med bostadssäkerhet som säkerhet. Naturligtvis kontrolleras många uppgifter om krediten närmast avseende kreditens egenskaper, kreditens säkerheter och gäldenären.

Det viktiga skulle i vilket fall som helst vara att försäkra sig om att man i artikeln inte blandar ihop obligationens säkerhet (dvs. lånet med bostaden som säkerhet) och lånets säkerhet, som oftast (men inte alltid) är det säkerhetsobjekt som är avsett att användas som bostad.

Den transparens som krävs och rapporteringens kvalitet är en orsak varför processen förutsätter ett separat system. Den andra orsaken är den dagliga optimeringen: säkerheterna är till sin karaktär rörliga varor. Bostäder säljs och köps dagligen och lån amorteras. Insolvens och kreditförluster hör till långivarens vardag. Hanteringen av hundratusentals säkerheter kräver en säkerhetsbuffert i banken, så att säkerheterna garanterat räcker till. Ju bättre man lyckas optimera och minska den extra säkerhetsbufferten, desto mer kan banken skaffa extern finansiering.

Vårt system Evitec Covered Bonds är ett ERP-system, dvs. ett affärssystem för hypoteksbanker. Enligt vår uppskattning hanterar det system som vi skapat över 40 % av de finländska bostadslånen vid optimeringen av säkerheter för säkerställda obligationslån. Systemet används bl.a. av OP, nyligen börsnoterade Oma Säästöpankki och den enda banken i Finland med fokus på bostadsfinansiering Finlands Hypoteksförening. Systemets och servicens funktionssäkerhet har därigenom stor samhällelig betydelse, liksom Profit Softwares programvara även i större utsträckning. Vi har en bred expertis inom IT-system för hypoteksbanker som uppfyller lagstadgade krav.

Perttu Heinonen, SVP Consulting Financial Services, Evitec