13.11.2023 | Nyheter Utvalda

Evitec delger sin strategi: ”Innovationer som inspirerar finansbranschen.”

Evitec har idag kommunicerat sin uppdaterade strategi med fokus på att arbeta tillsammans med kunderna som en betrodd partner för att möjliggöra deras digitala transformationsresa och övergång till molnet.

– Evitec-gruppen har alltid legat i framkant när det gäller teknisk innovation. Det är viktigt i den här typen av verksamhet där kunderna förväntar sig att vi ska leverera sömlösa, användarvänliga och tillgängliga digitala lösningar. Vi måste uppfylla dessa förväntningar genom att kombinera vår affärs- och teknologiska expertis med den senaste molnbaserade tekniken och SaaS-affärsmodellen, säger Evitecs VD Mikko Pilkama.

– Våra kunder flyttar sina lösningar till molnet samtidigt som de måste behålla sitt fokus på förändringar i regelverk och ESG under de kommande åren. Vi går in i en era där en SaaS-affärsmodell är ett krav även för de största finansinstituten, samtidigt som de planerar att optimera antalet leverantörer på grund av dessa förändringar i regelverket. Evitecs mål är att bygga vidare på detta genom att investera mer resurser i att produktifiera vårt erbjudande samt att attrahera och utveckla de bästa talangerna inom fintech-branschen, fortsätter Pilkama.

Finland, Norden och Europa

Evitecs kunder är de största institutionerna inom finanssektorn i Finland och Sverige. Evitecs mål är att betjäna dem genom modernisering av tekniska lösningar för högre effektivitet och förmåga att ta fram nya tjänster till marknaden.

– Vissa av våra erbjudanden, som lösningen för emittering av säkerställda obligationer, har stor potential även utanför Norden, säger Pilkama.

Evitecs mission och vision

Evitecs mission är att modernisera sina kunders verksamheter genom att kombinera teknologi med kundinsikt, med visionen ”Innovationer som inspirerar finansbranschen”.

Evitecs unika styrkor beskriver hur vi skapar värde för våra nuvarande och framtida kunder genom att ha en djup förståelse för våra kunders verksamhet och den lokala lagstiftningen, samt att vi kombinerar både produkter och tjänster för att ge ett unikt värdeerbjudande till kunderna som deras långsiktiga betrodda partner.

Evitecs värderingar understryker vår status som en pålitlig partner inom den finansiella sektorn: tillit till varandra, passion och nyfikenhet att lära, glädje och lust att hjälpa.

– Vi befinner oss i början av nästa kapitel på Evitecs resa. Vi har en stor potential att kombinera vårt tekniska och affärsmässiga kunnande med våra produktifierade lösningar för att skapa ett unikt affärsvärde för våra kunder, både befintliga och nya. Jag är förväntansfull inför framtiden och ser fram emot att fortsätta det nära samarbetet med både existerande och nya kunder på en strategisk nivå när de moderniserar sina digitala lösningar, avslutar Pilkama.

Ytterligare upplysningar:
Evitec, VD Mikko Pilkama, tfn. +358 9 681 731

Evitec levererar systemlösningar och konsulttjänster för finanssektorn. Bolagets erbjudande omfattar även business intelligence-tjänster för en rad branscher. Evitec grundades 1992 och har kontor i Stockholm, Esbo, Tammerfors, Björneborg, Lahtis, Villmanstrand och Tallinn. Antalet anställda är över 300.

När ett försäkringsbolag skall byta system, ligger fokuset ofta i första hand på hur det nya systemet stöder dagens och framtida behov. Men få försäkringsbolag börjar från noll. Speciellt hos ett livförsäkringsbolag kan de äldsta avtalen vara över 50 år gamla. Således, när kommer man vid någon tidpunkt under förnyelseprojektet att stå inför en migration av sk. ”run-off” bestånd. Äldre systems något ”okontrollerade flexibilitet”, var en behändig funktionalitet i tiderna. Man kunde modifiera ett enskilt avtals uppgifter på många sätt. All information hade inte heller nödvändigtvis en klart angiven plats eller ett givet format. Under årens lopp, kan användarna ha skrivit in samma information på olika platser och till exempel datum i olika format. Gamla kontrakt har inte heller alltid all information som den nya strukturen kräver och då måste informationen i avtalen berikas. Även filformaten har ändrat under åren. Det finns säkert många fler exempel. Och nu, 15–20 år senare, när denna omtumlade data ska passas in i det nya systemets strukturer, står man inför ett omfattande städarbete. Omfattningen av ett konverteringsprojekt överraskar ofta, men lyckligtvis finns det verktyg som hjälper.

Samarbetets styrka

Vid datamigration står samarbetet mellan försäkringsbolaget och systemleverantören i nyckelroll. Försäkringsbolaget kan sina gamla produkter och känner till utmaningarna i datastrukturerna. Systemleverantören å sin sida kan in och ut det nya systemets logik och struktur. När man därtill skapar en mekanism för att kontrollera datas kvalitet och kompabilitet, blir en krävande migration lättare.

 Migrationens tre faser

Datamigration kan indelas i tre faser. I den första fasen planeras migrationen och man strävar till att lära känna i detalj de försäkringsbestånd som ska migreras. Första försök görs med mindre testdata och regler för styrning av datafragment skapas. Försäkringsbolaget överväger ofta samtidigt ifall vissa produktportföljer kan kombineras för att förenkla den framtida hanteringen. I nästa steg kommer vårt konverteringsverktyg att stå i centrum. Den används för att kontrollera att data som ska migreras är konsekvent och kompatibelt med det nya systemets struktur. Sällan, om någonsin, är äldre data redo på en gång. Konverteringsverktyget ger feedback om avvikelser och inkonsekvenser, till exempel datafält som inte kan matchas i den nya strukturen, saknade datafält eller data i ett olämpligt format. Nu börjar själva datastädningen. Samma data kan köras genom konverteringsverktyget flera gånger om tills det är OK. Till slut gör man ännu livscykeltestning för att säkerställa att allt stämmer överens även i framtiden. För att arbetet ska fortskrida möjligast smidigt, är konverteringsverktyget tillgängligt även för försäkringsbolaget. De egentliga experterna för bestånden och som utför städarbetet, kan självständigt testa ändringarna. Allt som allt en tidskrävande fas, men arbetet belönas i den sista fasen. Den egentliga migrationen är ofta den snabbaste fasen. När data är städat och dess kompatibilitet har verifierats, är migrationen ett enkelt tekniskt utförande, där de konverterade bestånden flyter in i det nya systemet. Som en sista kontroll, avstäms utkomsten med ursprungsdata.

 Lång erfarenhet av migrationer

Utöver konverteringsverktyget, underlättar Evitec Life detaljerade beskrivning av datastrukturen migrationsarbetet betydligt. Det är enkelt för kunden att få en uppfattning om vilken information som behövs och i vilket format. Vi på Evitec har genomfört systemmigrationer i flera decennier, vi konverterat närmare hundra försäkringsbestånd och hundratusentals avtal. Så vi har hunnit samlat en hel del erfarenhet och vår migrationsprocess och -verktyg har satts på prov i många krävande projekt.