13.11.2023 | Nyheter Utvalda

Evitec delger sin strategi: ”Innovationer som inspirerar finansbranschen.”

Evitec har idag kommunicerat sin uppdaterade strategi med fokus på att arbeta tillsammans med kunderna som en betrodd partner för att möjliggöra deras digitala transformationsresa och övergång till molnet.

– Evitec-gruppen har alltid legat i framkant när det gäller teknisk innovation. Det är viktigt i den här typen av verksamhet där kunderna förväntar sig att vi ska leverera sömlösa, användarvänliga och tillgängliga digitala lösningar. Vi måste uppfylla dessa förväntningar genom att kombinera vår affärs- och teknologiska expertis med den senaste molnbaserade tekniken och SaaS-affärsmodellen, säger Evitecs VD Mikko Pilkama.

– Våra kunder flyttar sina lösningar till molnet samtidigt som de måste behålla sitt fokus på förändringar i regelverk och ESG under de kommande åren. Vi går in i en era där en SaaS-affärsmodell är ett krav även för de största finansinstituten, samtidigt som de planerar att optimera antalet leverantörer på grund av dessa förändringar i regelverket. Evitecs mål är att bygga vidare på detta genom att investera mer resurser i att produktifiera vårt erbjudande samt att attrahera och utveckla de bästa talangerna inom fintech-branschen, fortsätter Pilkama.

Finland, Norden och Europa

Evitecs kunder är de största institutionerna inom finanssektorn i Finland och Sverige. Evitecs mål är att betjäna dem genom modernisering av tekniska lösningar för högre effektivitet och förmåga att ta fram nya tjänster till marknaden.

– Vissa av våra erbjudanden, som lösningen för emittering av säkerställda obligationer, har stor potential även utanför Norden, säger Pilkama.

Evitecs mission och vision

Evitecs mission är att modernisera sina kunders verksamheter genom att kombinera teknologi med kundinsikt, med visionen ”Innovationer som inspirerar finansbranschen”.

Evitecs unika styrkor beskriver hur vi skapar värde för våra nuvarande och framtida kunder genom att ha en djup förståelse för våra kunders verksamhet och den lokala lagstiftningen, samt att vi kombinerar både produkter och tjänster för att ge ett unikt värdeerbjudande till kunderna som deras långsiktiga betrodda partner.

Evitecs värderingar understryker vår status som en pålitlig partner inom den finansiella sektorn: tillit till varandra, passion och nyfikenhet att lära, glädje och lust att hjälpa.

– Vi befinner oss i början av nästa kapitel på Evitecs resa. Vi har en stor potential att kombinera vårt tekniska och affärsmässiga kunnande med våra produktifierade lösningar för att skapa ett unikt affärsvärde för våra kunder, både befintliga och nya. Jag är förväntansfull inför framtiden och ser fram emot att fortsätta det nära samarbetet med både existerande och nya kunder på en strategisk nivå när de moderniserar sina digitala lösningar, avslutar Pilkama.

Ytterligare upplysningar:
Evitec, VD Mikko Pilkama, tfn. +358 9 681 731

Evitec levererar systemlösningar och konsulttjänster för finanssektorn. Bolagets erbjudande omfattar även business intelligence-tjänster för en rad branscher. Evitec grundades 1992 och har kontor i Stockholm, Esbo, Tammerfors, Björneborg, Lahtis, Villmanstrand och Tallinn. Antalet anställda är över 300.

16.05.2023 | Nyheter

Evitec utser Mikko Pilkama till ny vd, Ilkka Starck övergår till styrelsen

Evitecs styrelse har utsett Mikko Pilkama, ekon.mag., till ny vd för Evitec Group (Evitec). Pilkama tillträder sin tjänst den 1 juni.

Mikko Pilkama har tidigare arbetat som vd för det finska börsbolaget Heeros. Pilkama har en gedigen bakgrund inom fintech-branschen och har arbetat i ledande befattningar, bl.a. hos Basware, CGI och Nets. Han har en stark meritlista inom affärsutveckling och innovationer, och styrelsen är övertygad om hans förmåga att leda företaget till fortsatta framgångar.

— Jag är glad och hedrad över möjligheten att få leda ett nordiskt fintech-företag som erbjuder programvarulösningar och experttjänster till både banker och försäkringsbolag. Det är en fantastisk kombination av affärskritiska produkter, djup internationell kompetens, engagerade ägare och starka finanser, konstaterar Mikko Pilkama.

Ilkka Starck övergår till posten som styrelseledamot i Evitec efter 13 framgångsrika år som vd för företaget. Starck har sedan han tillträdde som vd 2010 varit avgörande för företagets tillväxt och framgång och kommer nu se på nya möjligheter för att utnyttja sin kompetens och expertis.

— Jag vill tacka Evitecs ledningsgrupp, personalen, bolagets styrelse och majoritetsaktieägaren Volpi Capital för deras stöd under de senaste åren och ser fram emot att fortsätta som styrelseledamot. Ett eventuellt vd-byte har varit en del av vår planering på lång sikt och verksamheten är därmed väl förberedd för denna förändring.

Evitecs styrelseordförande, Niklas Midby, tackar Ilkka Starck för hans insatser som vd och hälsar honom välkommen till styrelsen: ”Under Ilkkas ledning har vi uppnått viktiga milstolpar, inklusive god lönsamhet och framgångsrika företagsförvärv. Mikko tar med sig mångsidig internationell erfarenhet, kompetens och expertis när det gäller produkter och Saas, som utan tvekan kommer att gynna företagets tillväxt.”

Mikko Pilkama tillträder vd-posten den 1 juni 2023.

Om Evitec

Evitec levererar systemlösningar och konsulttjänster för finansbranschen. Företagets utbud omfattar också business intelligence-tjänster för olika branscher. Evitec är grundat 1992 och har kontor i Esbo, Tammerfors, Björneborg, Lahtis, Villmanstrand, Tallinn och Stockholm. Antalet anställda är 350 och omsättningen 2022 var 37 miljoner Euro.

Evitec ägs av Volpi Capital – ett nordeuropeiskt investeringsföretag med fokus på medelstora bolag aktiva inom B2B-teknologi. Volpi Capital har erfarenhet av internationell expansion och förvärvs- och utvecklingsstrategier (buy and build) för hållbar och lönsam tillväxt.

Ytterligare upplysningar:
Evitec, Head of Communications, Harri Inkinen,tfn +358 9 681 731

Hållbar finansiering är ett ämne vars betydelse har ökat i takt med klimatförändringens framfart. Definitionen för hållbar finansiering inbegriper ändå mer än enbart miljöaspekt, man beaktar även socialt ansvar och bolagsstyrning, det vill säga de så kallade ESG –faktorerna (förkortning av Environmental, Social och Governance) och hur dessa tas i beaktande i finansieringsbeslut.

Alla som placerar har en möjlighet att via sina val påverka utformningen av vår framtid. Likaväl institutionella placerare som en enskild fondsparare. Men för att kunna fatta ansvarsfulla beslut behöver placerarna tillförlitlig information om placeringsobjektens hållbarhet. För att objekten skall vara sinsemellan jämförbara, behövs enhetliga mätare och praxis. Inom EU har man tacklat detta med två förordningar. Förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation) har som målsättning att öka transparensen gällande placeringsobjekts hållbarhet. Taxonomiförordningen (TR, Taxonomy Regulation) i sin tur definierar hurudan verksamhet kan kallas hållbar med beaktande av sex miljömål.

Båda förordningarna är egentligen redan gällande, men de förpliktelser som fastställs i förordningarna tas i bruk stegvis. För harmoniserad tolkning och tillämpning av paragrafer i båda förordningarna, har Europeiska kommissionen bett europeiska tillsynsmyndigheten (ESA, European Supervisory Authorities) att definiera tekniska tillsynsstandarder (RTS, Regulatory Technical Standards). RTS:n är inte ännu till alla delar färdiga eller slutgiltigt godkända, men antagandet för stunden är, att de kommer i bruk under detta och nästa års tid.

Finansbranschen står inför en ny utmaning

Trots att detaljerna är ännu delvis oklara, har tillsynsmyndigheterna nu uppmanat finansmarknadens aktörer att starta förberedelserna för att börja tillämpa förordningarna. Och bra så, för arbetsfältet är synnerligen stort. Visserligen är situationen något otacksam för aktörerna, då den oklara situationen medför att man är tvungen att sikta på ett rörligt mål. Men oberoende, står alla aktörer, så som fondbolagen, bankerna och livförsäkringsbolagen, inför ett omfattande arbete.

Men vad gör det här så utmanande?

I ett nötskal är det frågan om en stor mängd information att samla in och analysera i en lång förmedlingskedja med flera aktörer.

Ur en teknisk synvinkel är det huvudsakligen en fråga om smidig förmedling och effektiv bearbetning av information:

    • Hur aktören som tillställer placeringstjänsten samlar in och analyserar hållbarhetsrelaterade uppgifter om placeringsobjekten och redigerar informationen till tillämpligt format med hänsyn till nästa stegs behov.
    • Hur informationen därefter förmedlas till finansiella rådgivare, som rapporter, nyckelinformationsblad och i form av färgkod som i enlighet med SFDR indikerar placeringsobjektets hållbarhet.
    • Och hur finansiella rådgivare förmedlar informationen till slutkunden, vid olika tidpunkter och i olika betjäningskanaler, så som nätsidor, portaler och ibland kanske också som utskrifter.

Vi bygger upp en lång och mångfacetterad kedja, som väl går att verkställa med stöd av moderna system och gränssnitt för informationsförmedling. Finansbranschen står inför en ny situation, tillsammans bygger vi förutsättningar för en hållbar finansiering.

Finlands största sparbank Oma Sparbank valde Evitec till leverantör av datasystemet för sin hypoteksbanksverksamhet. Med systemet hanteras automatiserat säkerhetspoolen av säkerställda obligationslån. Implementeringsprojektet var en nyckelfärdig lösning, som omfattade allt från lämplighetsanalyser av lånestocken och stöd i processen för ansökan om koncession till systemets stabiliseringsskede. Hela projektet genomfördes med snabb tidtabell på mindre än sex månader.

Bild: Oma Sparbank

– På valet av hypoteksbanksleverantör inverkade framför allt två faktorer: Evitecs ingående insikt i affärsverksamheten och deras tidigare erfarenheter av framgångsrika och snabba leveranser av hypoteksbankssystem, berättar Tuomas Heikkinen från Oma Sparbank som ansvarade för projektet.

Projektet genomfördes i en multileverantörsmiljö tillsammans med Samlink, som producerar banksystemtjänster till Oma Sparbank. Resultatet var ett system som fyller kundens behov och som ger en automatiskt optimerad säkerhetspool för säkerställda obligationslån samt rapporter och analyser för den operativa affärsverksamheten och värderingen av obligationslån.

– Vi har tidigare levererat motsvarande lösning till Finlands Hypoteksförening, varför de krävande integreringarna med andra system inte medförde några problem, berättar Evitecs produktägare Tino Silfver.

Hypoteksbanksverksamhet är förenat med koncessionskrav, som Profit Software sedan tidigare har erfarenhet av. De krav som lagstiftningen ställer hade redan beaktats i själva lösningen.

– Detta var vårt första gemensamma projekt, men Evitec har efter det varit vår partner i ett projekt i anslutning till ECL-kalkylering och byggt upp lösningar för investeringsrådgivningens stöd och rapportering, avslutar Heikkinen.

Projektet
Evitec levererade Oma Sparbankens hypoteksbankssystem. Projektet genomfördes i en multileverantörsmiljö och det tog cirka sex (6) månader.

Oma Sparbank
Oma Sparbank Abp är Finlands största sparbank. Bankens över 136 000 kunder betjänas lokalt av cirka 300 experter vid 38 kontor över hela landet. Kapitaltäckningen ligger på en utmärkt nivå och bankens lönsamhet hör till de bästa inom branschen med en balansräkning på 3,2 miljarder euro. Oma Sparbank är noterad på Nasdaq Helsingfors. En betydande del av de anställda äger bolagets aktier. Oma Sparbank lovar erbjuda den bästa bankservicen på orten i alla ärenden i anslutning till kundernas vardagsekonomi via både kontor och digitala servicekanaler.

S-Banken meddelade i slutet av 2020 att banken inleder hypoteksbanksverksamhet. Hypoteksbanksverksamhet innebär att kreditinstitutet emitterar säkerställda obligationslån mot sina utestående bostadskrediter. Detta möjliggör även för S-Banken med inlåningsöverskott ett nytt och kostnadseffektivt sätt för kapitalanskaffning.

s-pankki-kuvitus_wordpress-2153749
S-Bankens bildbank

Uppstarten av hypoteksbanksverksamhet är en lång process och utformningen av datasystemet en del av denna process. Erhållandet av myndighetstillstånd och ansökan om internationellt kreditbetyg för de obligationslån som emitteras tar sin tid. För S-Bankens del innebar den nya verksamheten också ändring av bolagsformen till publikt aktiebolag.

Evitec har en gedigen erfarenhet av systemleveranser för hypoteksbanksverksamhet. Evitecs kunder är bl.a. Hypo (Finlands Hypoteksförening), OP och Oma Sparbank.

— Evitec har det affärskunnande som behövs och de har redan levererat flera lösningar. Vi har nu tillgång till en lösning som omfattar alla tjänster i anslutning till verksamheten i en hypoteksbank och dessutom fick vi stöd för koncessionsprocessen, berättar Eero Saloranta, direktör för Företagskunder och Treasury.

Till sin arkitektur är lösningen separerad från S-Bankens kärnbankssystem.

— Implementeringen av produkten genomfördes smidigt med den sakkunskap som inhämtats i samband med tidigare projekt. En reform jämfört med de tidigare lösningarna var emellertid att uppgifterna denna gång hämtas från ett datalager, inte från det operativa systemet. Datalagret är naturligtvis en fullständigt valid datakälla för vår produkt. Den avancerade analys som stöder affärsverksamheten har genomförts med tillämpning av Microsofts Power BI-rapporteringslösning, berättar Evitecs produktchef Tino Silfver.

S-Bankens mål är beredskap att emittera säkerställda obligationslån under 2021.

s-pankki-kuvituskuva-2-5349470
Exempel på en rapportvy

Projektet
Evitec levererade S-Bankens hypoteksbankssystem. Projektet tog cirka åtta (8) månader.

S-Banken-koncernen utgörs av S-Banken Abp och dess dotterbolag. Koncernen betjänar 3,1 miljoner kunder i Finland. Bankens rörelsevinst uppgick år 2020 till 21,0 miljoner euro*.

*) S-Bankens bokslutsmeddelande 1.1–31.12.2020 (s-pankki.fi)

Evitec Life är ett avtalshanteringssystem utvecklat för livförsäkringsbolag. Systemet stöder både långtidssparande och risklivförsäkringar.

I Evitec Life 5.2-betan har det främsta utvecklingssteget varit att hämta hanteringen av risklivförsäkringar samman med sparprodukter i ett system. Nu är det möjligt att i Evitec Life även hantera risklivförsäkringsavtal, individuella avtal, parskydd och omfattande gruppstrukturer, samt ersättningar relaterade till dessa.

Inom avtalshantering har Evitec Life bland annat stöd för kortvarig arbetsoförmåga, bestående arbetsoförmåga, bestående men och allvarlig sjukdom. Vid hanteringen av gruppavtal har särskild uppmärksamhet ägnats åt enkelheten att upprätthålla gruppens uppgifter och faktureringens specialbehov.

När det gäller ersättningshanteringen av risklivförsäkring kan Evitec Life hantera ersättningar relaterade till ovan nämnda skydd och betala bland annat både engångsersättningar och dagpenningar. Skadehandläggarens arbete påskyndas och förenklas när avtal och ersättningar hanteras i samma system. De uppgifter från avtalet som behövs i ersättningshandläggningen är direkt tillgängliga och är automatiskt en del av ersättningshanteringsprocessen.

I den nya versionen har även digitala REST-tjänster utökats för att stödja bland annat försäljningsprocessen samt skapande av försäkringsavtal och ändringar av avtalsinformation i självbetjäningskanaler.

Med denna version har även flera allmänna funktioner uppdaterats. Evitec Life stöder den kommande ändringen av mellantecknet i det finska personnumret, identifiering av förmånstagaren som krävs enligt AML-direktivet innan ersättning betalas ut samt anmälningar till finska skattemyndighetens Inkomstregister. Vi har också gjort flera säkerhetsförbättringar. För att göra det enklare att hantera försäkringsprodukter har Evitec Life Insurance Product Editor – verktyget för att definiera försäkringsprodukter lagts till i verktygslådan.

Intresserad av att höra mer? Vänligen kontakta sales@evitec.com

Profit Software är en ledande leverantör av systemlösningar och konsulttjänster för finanssektorn i Norden. Företaget tillhandahåller också business intelligence-lösningar för flera olika branscher. Nu inleds en omfattande varumärkesuppdatering och företaget byter namn till Evitec i samtliga länder där verksamhet bedrivs. Nya namnet tas i bruk under hösten 2022.

– Vi har redan under en tid övervägt att förnya vårt namn. Evitec passar oss bra och samtidigt förnyar vi hela vår varumärkesimage. Fastän namnet och varumärket byts ut, kvarstår högsta fokus på kundnöjdheten som kärnan av vår verksamhet, berättar verkställande direktören för Profit Software, Ilkka Starck.

Profit Software firar i år sitt 30-årsjubileum. Företaget etablerades ursprungligen som ett programvarubolag, men utbudet omfattar i dag en kombination av programvaruprodukter, konsulttjänster och tjänster inom business intelligence för finanssektorn.

Med sikte på ytterligare tillväxt i Norden både organiskt och genom förvärv

Profit Software har vuxit från ett tiopersoners företag till ett företag som sysselsätter över 350 medarbetare i tre länder. Till företagets kunder hör de största finansiella aktörerna i bland annat Sverige och Finland. De senaste fem åren har företaget gjort tre företagsförvärv.

– Vårt mål är att vara den it-leverantör som kunden vänder sig till när det finns behov av ingående affärskännedom och kompetens i krävande digitaliseringsprojekt inom finanssektorn. Jag är övertygad om att det nya varumärket och namnet bidrar till att uppnå detta, avslutar Starck.

Erik Berggren från företagets majoritetsägare Volpi Capital kommenterar: Lanseringen av varumärkesbytet och nya namnet Evitec understryker bolagets engagemang att arbeta över landsgränserna med sina långvariga finansiella och andra kunder. Den nya identiteten stärker ytterligare bolagets ställning som nordisk ledare inom fintech efter det svenska företagsförvärv som kunde meddelas i maj 2022. Vi på Volpi är stolta över att kunna stödja företagsledningen i genomförandet av deras ambitiösa tillväxtplan.

Ytterligare upplysningar:
Profit Software, CEO Ilkka Starck, +358 9 681 731

Profit Software (i framtiden Evitec) levererar systemlösningar och konsulttjänster för finanssektorn. Företagets utbud omfattar också business intelligence-tjänster för ett flertal branscher. Profit Software har kontor i Stockholm, Esbo, Tammerfors, Björneborg, Lahtis, Villmanstrand, och Tallinn. Antalet anställda överstiger 350.

Profit Software Oy (“Profit Software”) har köpt svenska Evitec AB (”Evitec”). Affären stärker Profit Softwares fotfäste på marknaden i Sverige.

Profit Software levererar systemlösningar och konsulttjänster för finansbranschen och tillhandahåller också expertis inom business intelligence för flera olika branscher. Förvärvet av Evitec stödjer Profit Softwares strategi med att nå tillväxt såväl organiskt som genom företagsköp.

– Vi har under en längre tid kartlagt våra möjligheter att expandera i Sverige. Affären stärker vår närvaro, utökar vår personalstyrka och fördjupar vår expertis inom den attraktiva regtech-branschen. I fortsättningen kan vi erbjuda både nuvarande och nya kunder ännu bättre service på lokal nivå, säger verkställande direktören för Profit Software Ilkka Starck.

Profit Software ägs av Volpi Capital – ett nordeuropeiskt investeringsföretag med fokus på medelstora bolag aktiva inom B2B-teknologi. Volpi Capital har erfarenhet av internationell expansion och förvärvs- och utvecklingsstrategier (buy and build) för hållbar och lönsam tillväxt.

Evitec har sitt huvudkontor i Stockholm. Företagets styrka är konsulttjänster inom bank-, finans- och försäkringsbranschen, framför allt när det gäller att hjälpa finansiella aktörer i hanteringen av regelverk.

– Profit Softwares och Evitecs branschkunnande och kundkrets kompletterar varandra på ett utmärkt sätt. Vi är glada över att kunna slå samman våra resurser med ett företag som vi betraktar som den mest framgångsrika fintech-aktören i Norden. Detta är för oss ett naturligt steg och jag ser med spänning fram emot att vi tillsammans kan erbjuda våra kunder ett mångsidigare utbud av tjänster och produkter inom fintech, säger verkställande direktören för Evitec Andreas Johansson.

Etablerad aktör i Finland, utmanare i Sverige

Profit Softwares kunder i Finland består av stora finansiella aktörer. I Sverige har Länsförsäkringar varit kund sedan 2014, när bolaget valde Profit Software till leverantör av sitt nya betalningssystem.

– Vårt utbud inom bank-, liv- och pensionsförsäkringssektorn är omfattande. Vi är verksamma inom en bransch som är mycket reglerad i Norden. Vår ingående affärskännedom och det faktum att vi har egna programvaruprodukter och konsulttjänster gör oss till en unik aktör, fortsätter Starck.

Profit Software har nu över 30 medarbetare i Sverige.

– Vårt mål är att utöka och utvidga vår verksamhet i Sverige och jag tror att detta företagsförvärv är ett utmärkt steg på denna väg, avslutar Starck.

– Detta är en viktig milstolpe för Profit Software på dess väg mot den nordiska fintech-toppen. Köpet av Kaakontieto 2021 var också en del av detta. Förvärvet av Evitec idag, samt tillägget av Andreas och hans team, stärker Profits starka engagemang gentemot den svenska marknaden och kunder i Sverige. Det är också en mycket viktig del av den strategi som vi utarbetade med Profits ledningsgrupp för mindre än 18 månader sedan. Vi ser fram emot vårt samarbete med det utökade Profit allteftersom företaget förverkligar sina ambitiösa planer för en lönsam, tvåsiffrig tillväxt, kommenterar Marco Sodi från Volpi Capital.

Efter förvärvet sysselsätter gruppen över 350 anställda. Profit Softwares huvudägare är dess operativa ledning och nyckelpersoner, samt Volpi Capital. Evitecs medarbetare och ägare fortsätter i Profit Software och ägarna blir genom affären delägare i Profit Software.

Ytterligare upplysningar:
Profit Software Oy, CEO Ilkka Starck, +358 9 681 731

Profit Software levererar systemlösningar och konsulttjänster för finansbranschen. Företagets utbud omfattar också business intelligence-tjänster för olika branscher. Profit Software är grundat 1992 och dess kontor finns i Esbo, Tammerfors, Björneborg, Lahtis, Villmanstrand, Tallinn och Stockholm. Antalet anställda är över 350.

Evitec tillhandahåller konsulttjänster för bank-, finans- och försäkringsbranschen. Företagets styrka är att genomföra krävande IT- och digitaliseringsprojekt. Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

press-meddelande-052022-9259913

Den digitala transformationen har redan länge varit ett återkommande diskussionsämne inom försäkringsbranschen. Diskussionen tog nya varv då pandemin ökade behovet av kundbetjäning på distans, något bolagen de senaste åren arbetat hårt med.

Men hur är läget med bolagens interna affärsprocesser? När kunden köper en personriskförsäkring på nätet, flödar informationen friktionsfritt in i avtalshanteringssystemet där avtalsdokumenten automatiskt förbereds för utskick och fakturering initieras. Eller har det bara uppstått en pdf -blankett som manuellt skall matas in?

Föråldrade kärnsystem hindrar utveckling

Hos många bolag stöter den interna verksamhetens prestanda på befintliga system som inte lever upp till nutida krav. Om de kan kopplas till en digital omgivning, är det ändå klart att kostnaderna överstiger den långsiktiga lönsamheten. Alternativet är att förnya kärnsystemen och övergå till en lösning som bär långt in i framtiden. Smidighet att sammankopplas med den övriga informationsarkitekturen och omvärlden är en grundpelare i digitalisering och ökad effektivitetsgrad.

Evitec Life är marknadsledare och uppskattat avtalshanteringssystem speciellt bland finska livförsäkringsbolag. Systemet utvecklades ursprungligen för administration av olika typer av pensions-, spar- och placeringsförsäkringar. En naturlig fortsättning på utvecklingen har varit att utvidga systemet med personriskförsäkringar och tillhörande administration av både avtal och ersättningar. Nu kan vi stolt erbjuda för livförsäkringsbolag ett heltäckande standardsystem som hanterar sparförsäkringsavtal, risklivförsäkringsavtal och ersättningar i ett.

Effektiv informationshantering stöder automatisering

Att hantera både avtal och ersättningar sida vid sida i ett modernt system ger flera kännbara kostnads- och effektiveringsfördelar. Systemarkitekturen förenklas och många affärsprocesser kan automatiseras. Ersättningsprocessen exempelvis framskrider snabbt och tryggt då avtalsuppgifter som behövs som underlag för beslutet, förmedlas automatiskt till ersättningssystemet. Om ersättningsbeslutet påverkar avtalet, ett skydd till exempel upphör, uppdateras avtalet och premiekalkyleringen automatiskt.

För att täcka hela affärsprocessen, från försäljning till olika administrativa skeden under avtalets livstid, krävs naturligtvis flera stödfunktioner i tillägg till kärnsystemet. Evitec Life är utgångsmässigt ett standardsystem med alla nödvändiga stödfunktioner, så som kundregister, premiekalkylering, fakturering med mera. Men ett bolag som till exempel redan har ett modernt och framtids säkrat kundregister, kan via gränssnitt sammankoppla kundregistret med Evitec Life till en sömfritt fungerande helhet. Ett stort utbud av digitala tjänster och en enkelt konfigurerbar produktstruktur gör Evitec Life till ett standardsystem som kan anpassas till att möta kundspecifika behov.

Ett modernt kärnsystem är grunden till en förnyelse som genomsyrar hela affärsprocessen och bär långt in i framtiden. Skulle det vara dags att modernisera systembasen och ta del av den moderna teknologins fördelar?


Arkivering av datasystem i drift och gamla system – något som inget företag kan undgå i sin verksamhet. Liksom vi berättade i en tidigare artikel ställer EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) som trädde i kraft 2018 nya krav på arkivering: arkiveringen kunde tidigare skötas genom säkerhetskopiering, men det lyckas inte längre i dagens läge. Dessutom förpliktar lagstiftningen att vissa uppgifter lagras i minst 10 år.

Med Arkki-lösningen kan arkiveringen av system skötas tryggt och kostnadseffektivt. När det gäller system i aktiv användning inverkar arkiveringen exempelvis på systemets kapacitet och rapportering.

– Arkki är en idealisk arkiveringslösning exempelvis för ett kreditkortssystem, eftersom mängden data är stor och man med hjälp av lösningen kan städa bort data från den aktiva databasen. Med hjälp av Arkki är den databas i arkivet som används aktivt i praktiken upp till tio gånger mindre och minskar därigenom också kostnaderna. Dessutom är de moderniserade sökfunktionerna och de uppgifter som produceras optimerade, vilket i sin tur minskar den arbetsmängd som behövs för att använda systemet och den tid som behövs för att utbilda nya användare, berättar produktchef Janne Takala.

Arkki lämpar sig exempelvis för leasing-, inkasso-, säkerhets-, avtals- och investeringsfinansieringssystem eller för arkivering av uppgifter i vilka som helst datasystem.

Idrifttagning på några veckor

Implementeringsprocessen är effektiv. Evitec experter hjälper till vid idrifttagningen och kunden har tillgång till olika processer och verktyg som stöder implementeringen.

– Processen består av tre skeden: kravanalys, anpassning och implementering samt överföring av uppgifterna till Arkki. Jag har medverkat i projekt där vi genomfört flera arkiveringslösningar på ett par månader, fortsätter Takala.

Fördelarna med Arkki är bl.a. att lösningen lämpar sig för arkivering av stora datavolymer. Som en betydande fördel nämner Takala också att exempelvis inom finansbranschen är kraven på arkivering från tio år upp till hundra år, och med hjälp av lösningen behöver gamla uppgifter inte konverteras från ett system till ett annat i samband med att systemen förnyas.