02.06.2023 | Försäkring Insikter Produkter

P27 Nordic Payments fortsätter förnya den svenska betalinfrastrukturen

Det ambitiösa initiativet att skapa en samnordisk plattform som hanterar realtidsbetalningar i alla nordiska valutor har stannat upp då P27 Nordic Payments dragit tillbaka sin ansökan om clearing licens. Behovet för snabba och transparenta betalningar inom Norden kvarstår, men framtiden får att visa hur det verkställs.

Bankgiro först i led

Startpunkten för skapandet av en gemensam betalningsinfrastruktur inom Norden var att överföra svenska Bankgiro till den nya planerade betalningsinfrastrukturen. Bankgiro, som bland annat hanterar alla massbetalningar inom Sverige, spelar en central roll inom den svenska betalinfrastrukturen men lever inte längre upp till dagens krav bland annat vad gäller realtidsbetalningar eller integrering till omkringliggande moderna system. Transformationen har, i samverkan med Svenska Transformationsprogrammet och Bankinfrastruktur i Sverige (BSAB), redan pågått några år och man har kommit en bit på vägen. Således är det knappast möjligt eller ändamålsenligt att lägga ner transformationsprogrammet för Bankgiro. Men, innan fortsatta riktlinjer är klara, kommer arbetet förmodligen att framskrida långsammare än ursprungligen utstakat.

Att man i transformationsprogrammet valt ISO 20022 formatet för betalningar är självskrivet då denna globala standard tillämpas även inom eurozonen för SEPA betalningar. Även när det gäller betalningar enbart inom Sverige, ger ett standardiserat betalningsformat många fördelar bland annat i form av trygghet och transparens.

Evitec Life Payments – Betalningslösning för nordiska försäkringsbolag

Evitec Life Payments (ELP), en lösning som hanterar pensions- och försäkringsbolags utbetalningar, har nyligen uppdaterats till att stöda betalningar som följer ISO 20022 standarden. Lösningen är nu i produktion hos en ledande aktör i Sverige och första massutbetalningarna har för bara någon vecka sedan problemfritt körts ut.

ELP är en fullt automatiserad lösning för utbetalning av pensioner, besparingar från sparförsäkringsavtal samt övriga försäkringsersättningar. Lösningen är skalbar och utvecklad för att hantera stora masstransaktioner. Ett brett urval av integrationer exempelvis till försäkringsbolags kärnsystem, självbetjäningsportaler och datalager säkerställer att behövlig information finns tillhanda vid rätt tidpunkt och således stöder den dagliga verksamheten.

Evitec Life Payments

Du kan läsa mera om Evitec Life Payments på vår hemsida eller kontakta oss, så berättar vi gärna mera!

Jani Boström

VP, Sales and Product management

tel:+358 40 528 6011

Den digitala transformationen har redan länge varit ett återkommande diskussionsämne inom försäkringsbranschen. Diskussionen tog nya varv då pandemin ökade behovet av kundbetjäning på distans, något bolagen de senaste åren arbetat hårt med.

Men hur är läget med bolagens interna affärsprocesser? När kunden köper en personriskförsäkring på nätet, flödar informationen friktionsfritt in i avtalshanteringssystemet där avtalsdokumenten automatiskt förbereds för utskick och fakturering initieras. Eller har det bara uppstått en pdf -blankett som manuellt skall matas in?

Föråldrade kärnsystem hindrar utveckling

Hos många bolag stöter den interna verksamhetens prestanda på befintliga system som inte lever upp till nutida krav. Om de kan kopplas till en digital omgivning, är det ändå klart att kostnaderna överstiger den långsiktiga lönsamheten. Alternativet är att förnya kärnsystemen och övergå till en lösning som bär långt in i framtiden. Smidighet att sammankopplas med den övriga informationsarkitekturen och omvärlden är en grundpelare i digitalisering och ökad effektivitetsgrad.

Evitec Life är marknadsledare och uppskattat avtalshanteringssystem speciellt bland finska livförsäkringsbolag. Systemet utvecklades ursprungligen för administration av olika typer av pensions-, spar- och placeringsförsäkringar. En naturlig fortsättning på utvecklingen har varit att utvidga systemet med personriskförsäkringar och tillhörande administration av både avtal och ersättningar. Nu kan vi stolt erbjuda för livförsäkringsbolag ett heltäckande standardsystem som hanterar sparförsäkringsavtal, risklivförsäkringsavtal och ersättningar i ett.

Effektiv informationshantering stöder automatisering

Att hantera både avtal och ersättningar sida vid sida i ett modernt system ger flera kännbara kostnads- och effektiveringsfördelar. Systemarkitekturen förenklas och många affärsprocesser kan automatiseras. Ersättningsprocessen exempelvis framskrider snabbt och tryggt då avtalsuppgifter som behövs som underlag för beslutet, förmedlas automatiskt till ersättningssystemet. Om ersättningsbeslutet påverkar avtalet, ett skydd till exempel upphör, uppdateras avtalet och premiekalkyleringen automatiskt.

För att täcka hela affärsprocessen, från försäljning till olika administrativa skeden under avtalets livstid, krävs naturligtvis flera stödfunktioner i tillägg till kärnsystemet. Evitec Life är utgångsmässigt ett standardsystem med alla nödvändiga stödfunktioner, så som kundregister, premiekalkylering, fakturering med mera. Men ett bolag som till exempel redan har ett modernt och framtids säkrat kundregister, kan via gränssnitt sammankoppla kundregistret med Evitec Life till en sömfritt fungerande helhet. Ett stort utbud av digitala tjänster och en enkelt konfigurerbar produktstruktur gör Evitec Life till ett standardsystem som kan anpassas till att möta kundspecifika behov.

Ett modernt kärnsystem är grunden till en förnyelse som genomsyrar hela affärsprocessen och bär långt in i framtiden. Skulle det vara dags att modernisera systembasen och ta del av den moderna teknologins fördelar?


Evitec Life är en liv- och pensionsförsäkringslösning som omfattar stöd för centrala affärsprocesser såsom försäkringsprodukthantering, försäljning, digitala tjänster, ersättnings- och skadehantering. För dig som vill ha en betalningslösning för tjänstepension via ett system som under årtionden har utvecklats och ständigt förbättrats och moderniserats i tätt samarbete med våra kunder.

Fördelar som inte kan ignoreras

I lösningen ingår tjänster, verktyg och systemintegrationer för att driva en löpande och effektiv affärsverksamhet som uppfyller alla gällande myndighetskrav.

Systemet har bland annat omfattande stöd för individuell pensionsförsäkring, sparförsäkring, kapitaliseringsavtal och gruppensionsförsäkring i olika kanaler och det kan anpassas efter försäkringsbolagets behov.

Kontakta oss: sales@evitec.com.

Evitec är ett företag som tillhandahåller systemlösningar och konsulttjänster till finansbranschen. Dessutom, erbjuder företaget ett brett utbud av expertis och tjänster inom analys och informationsledning för olika branscher. Profit Software grundades 1992 och har kontor i Esbo, Tammerfors, Björneborg, Lahti, Villmanstrand, Tallinn och Stockholm. Antalet anställda är över 300.

heinonenperttu-074-1920x1281-9841501
Perttu Heinonen, SVP Consulting Financial Services

När jag såg Adam McKays förträffliga film The Big Short från 2015 var min första tanke: ”Äntligen en film som förklarar för mina föräldrar för vilket ändamål vi gör systemen för bankerna!”. I filmen berättar skådespelerskan Margot Robbie i skumbadet hur obligationslån med säkerhet paketerades om till de derivat som var upptakten till finanskrisen som startade 2007 i USA. Scenens upplägg ironiserade över att få normalt skulle orka lyssna till en redogörelse där det vimlar av termer från finansvärlden. Produktens struktur var så komplex att de underliggande riskerna på bostadsmarknaden doldes och koncentrerades.

I Finland har läget varit bättre, men huvudmekanismen bakom det hela är densamma. Processen beskrivs exempelvis i Helsingin Sanomats utmärkta artikel i mars 2019. Pengarna till våra bostadslån kommer huvudsakligen från utländska investerare, inte från inlåning. Investerarna får bostadskrediterna som säkerhet för de pengar som de lånar. Räntan på de pengar som investerarna ger beror på säkerheternas kvalitet. Ju bättre säkerheter, desto lägre ränta. I Finland har bostadssäkerheterna som bekant hållit god nivå, men den senaste tiden har i synnerhet avfolkningsregionerna varit förenade med ökad risk. Det framhäver också i Finland transparensen gentemot investerarna och kreditvärderingsinstituten, så att säkerheterna verkligen motsvarar deras kriterier. Nästan hundra rapporter för olika aktörer skapas i bästa fall automatiskt, i värsta fall genom tiotals personers upprepade klick i Excel.

I själva verket är jag inte säker på om det i artikeln med ”säkerhet” avses den kredit som används som säkerhet för obligationer, eller säkerheten för själva krediten. För säkerställda obligationer duger endast en kredit med bostadssäkerhet som säkerhet. Naturligtvis kontrolleras många uppgifter om krediten närmast avseende kreditens egenskaper, kreditens säkerheter och gäldenären.

Det viktiga skulle i vilket fall som helst vara att försäkra sig om att man i artikeln inte blandar ihop obligationens säkerhet (dvs. lånet med bostaden som säkerhet) och lånets säkerhet, som oftast (men inte alltid) är det säkerhetsobjekt som är avsett att användas som bostad.

Den transparens som krävs och rapporteringens kvalitet är en orsak varför processen förutsätter ett separat system. Den andra orsaken är den dagliga optimeringen: säkerheterna är till sin karaktär rörliga varor. Bostäder säljs och köps dagligen och lån amorteras. Insolvens och kreditförluster hör till långivarens vardag. Hanteringen av hundratusentals säkerheter kräver en säkerhetsbuffert i banken, så att säkerheterna garanterat räcker till. Ju bättre man lyckas optimera och minska den extra säkerhetsbufferten, desto mer kan banken skaffa extern finansiering.

Vårt system Evitec Covered Bonds är ett ERP-system, dvs. ett affärssystem för hypoteksbanker. Enligt vår uppskattning hanterar det system som vi skapat över 40 % av de finländska bostadslånen vid optimeringen av säkerheter för säkerställda obligationslån. Systemet används bl.a. av OP, nyligen börsnoterade Oma Säästöpankki och den enda banken i Finland med fokus på bostadsfinansiering Finlands Hypoteksförening. Systemets och servicens funktionssäkerhet har därigenom stor samhällelig betydelse, liksom Profit Softwares programvara även i större utsträckning. Vi har en bred expertis inom IT-system för hypoteksbanker som uppfyller lagstadgade krav.

Perttu Heinonen, SVP Consulting Financial Services, Evitec