Hållbar finansiering är ett ämne vars betydelse har ökat i takt med klimatförändringens framfart. Definitionen för hållbar finansiering inbegriper ändå mer än enbart miljöaspekt, man beaktar även socialt ansvar och bolagsstyrning, det vill säga de så kallade ESG –faktorerna (förkortning av Environmental, Social och Governance) och hur dessa tas i beaktande i finansieringsbeslut.

Alla som placerar har en möjlighet att via sina val påverka utformningen av vår framtid. Likaväl institutionella placerare som en enskild fondsparare. Men för att kunna fatta ansvarsfulla beslut behöver placerarna tillförlitlig information om placeringsobjektens hållbarhet. För att objekten skall vara sinsemellan jämförbara, behövs enhetliga mätare och praxis. Inom EU har man tacklat detta med två förordningar. Förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation) har som målsättning att öka transparensen gällande placeringsobjekts hållbarhet. Taxonomiförordningen (TR, Taxonomy Regulation) i sin tur definierar hurudan verksamhet kan kallas hållbar med beaktande av sex miljömål.

Båda förordningarna är egentligen redan gällande, men de förpliktelser som fastställs i förordningarna tas i bruk stegvis. För harmoniserad tolkning och tillämpning av paragrafer i båda förordningarna, har Europeiska kommissionen bett europeiska tillsynsmyndigheten (ESA, European Supervisory Authorities) att definiera tekniska tillsynsstandarder (RTS, Regulatory Technical Standards). RTS:n är inte ännu till alla delar färdiga eller slutgiltigt godkända, men antagandet för stunden är, att de kommer i bruk under detta och nästa års tid.

Finansbranschen står inför en ny utmaning

Trots att detaljerna är ännu delvis oklara, har tillsynsmyndigheterna nu uppmanat finansmarknadens aktörer att starta förberedelserna för att börja tillämpa förordningarna. Och bra så, för arbetsfältet är synnerligen stort. Visserligen är situationen något otacksam för aktörerna, då den oklara situationen medför att man är tvungen att sikta på ett rörligt mål. Men oberoende, står alla aktörer, så som fondbolagen, bankerna och livförsäkringsbolagen, inför ett omfattande arbete.

Men vad gör det här så utmanande?

I ett nötskal är det frågan om en stor mängd information att samla in och analysera i en lång förmedlingskedja med flera aktörer.

Ur en teknisk synvinkel är det huvudsakligen en fråga om smidig förmedling och effektiv bearbetning av information:

    • Hur aktören som tillställer placeringstjänsten samlar in och analyserar hållbarhetsrelaterade uppgifter om placeringsobjekten och redigerar informationen till tillämpligt format med hänsyn till nästa stegs behov.
    • Hur informationen därefter förmedlas till finansiella rådgivare, som rapporter, nyckelinformationsblad och i form av färgkod som i enlighet med SFDR indikerar placeringsobjektets hållbarhet.
    • Och hur finansiella rådgivare förmedlar informationen till slutkunden, vid olika tidpunkter och i olika betjäningskanaler, så som nätsidor, portaler och ibland kanske också som utskrifter.

Vi bygger upp en lång och mångfacetterad kedja, som väl går att verkställa med stöd av moderna system och gränssnitt för informationsförmedling. Finansbranschen står inför en ny situation, tillsammans bygger vi förutsättningar för en hållbar finansiering.

När ett försäkringsbolag skall byta system, ligger fokuset ofta i första hand på hur det nya systemet stöder dagens och framtida behov. Men få försäkringsbolag börjar från noll. Speciellt hos ett livförsäkringsbolag kan de äldsta avtalen vara över 50 år gamla. Således, när kommer man vid någon tidpunkt under förnyelseprojektet att stå inför en migration av sk. ”run-off” bestånd. Äldre systems något ”okontrollerade flexibilitet”, var en behändig funktionalitet i tiderna. Man kunde modifiera ett enskilt avtals uppgifter på många sätt. All information hade inte heller nödvändigtvis en klart angiven plats eller ett givet format. Under årens lopp, kan användarna ha skrivit in samma information på olika platser och till exempel datum i olika format. Gamla kontrakt har inte heller alltid all information som den nya strukturen kräver och då måste informationen i avtalen berikas. Även filformaten har ändrat under åren. Det finns säkert många fler exempel. Och nu, 15–20 år senare, när denna omtumlade data ska passas in i det nya systemets strukturer, står man inför ett omfattande städarbete. Omfattningen av ett konverteringsprojekt överraskar ofta, men lyckligtvis finns det verktyg som hjälper.

Samarbetets styrka

Vid datamigration står samarbetet mellan försäkringsbolaget och systemleverantören i nyckelroll. Försäkringsbolaget kan sina gamla produkter och känner till utmaningarna i datastrukturerna. Systemleverantören å sin sida kan in och ut det nya systemets logik och struktur. När man därtill skapar en mekanism för att kontrollera datas kvalitet och kompabilitet, blir en krävande migration lättare.

 Migrationens tre faser

Datamigration kan indelas i tre faser. I den första fasen planeras migrationen och man strävar till att lära känna i detalj de försäkringsbestånd som ska migreras. Första försök görs med mindre testdata och regler för styrning av datafragment skapas. Försäkringsbolaget överväger ofta samtidigt ifall vissa produktportföljer kan kombineras för att förenkla den framtida hanteringen. I nästa steg kommer vårt konverteringsverktyg att stå i centrum. Den används för att kontrollera att data som ska migreras är konsekvent och kompatibelt med det nya systemets struktur. Sällan, om någonsin, är äldre data redo på en gång. Konverteringsverktyget ger feedback om avvikelser och inkonsekvenser, till exempel datafält som inte kan matchas i den nya strukturen, saknade datafält eller data i ett olämpligt format. Nu börjar själva datastädningen. Samma data kan köras genom konverteringsverktyget flera gånger om tills det är OK. Till slut gör man ännu livscykeltestning för att säkerställa att allt stämmer överens även i framtiden. För att arbetet ska fortskrida möjligast smidigt, är konverteringsverktyget tillgängligt även för försäkringsbolaget. De egentliga experterna för bestånden och som utför städarbetet, kan självständigt testa ändringarna. Allt som allt en tidskrävande fas, men arbetet belönas i den sista fasen. Den egentliga migrationen är ofta den snabbaste fasen. När data är städat och dess kompatibilitet har verifierats, är migrationen ett enkelt tekniskt utförande, där de konverterade bestånden flyter in i det nya systemet. Som en sista kontroll, avstäms utkomsten med ursprungsdata.

 Lång erfarenhet av migrationer

Utöver konverteringsverktyget, underlättar Evitec Life detaljerade beskrivning av datastrukturen migrationsarbetet betydligt. Det är enkelt för kunden att få en uppfattning om vilken information som behövs och i vilket format. Vi på Evitec har genomfört systemmigrationer i flera decennier, vi konverterat närmare hundra försäkringsbestånd och hundratusentals avtal. Så vi har hunnit samlat en hel del erfarenhet och vår migrationsprocess och -verktyg har satts på prov i många krävande projekt.

Finlands största sparbank Oma Sparbank valde Evitec Solutions till leverantör av datasystemet för sin hypoteksbanksverksamhet. Med systemet hanteras automatiserat säkerhetspoolen av säkerställda obligationslån. Implementeringsprojektet var en nyckelfärdig lösning, som omfattade allt från lämplighetsanalyser av lånestocken och stöd i processen för ansökan om koncession till systemets stabiliseringsskede. Hela projektet genomfördes med snabb tidtabell på mindre än sex månader.

Bild: Oma Sparbank

– På valet av hypoteksbanksleverantör inverkade framför allt två faktorer: Evitecs ingående insikt i affärsverksamheten och deras tidigare erfarenheter av framgångsrika och snabba leveranser av hypoteksbankssystem, berättar Tuomas Heikkinen från Oma Sparbank som ansvarade för projektet.

Projektet genomfördes i en multileverantörsmiljö tillsammans med Samlink, som producerar banksystemtjänster till Oma Sparbank. Resultatet var ett system som fyller kundens behov och som ger en automatiskt optimerad säkerhetspool för säkerställda obligationslån samt rapporter och analyser för den operativa affärsverksamheten och värderingen av obligationslån.

– Vi har tidigare levererat motsvarande lösning till Finlands Hypoteksförening, varför de krävande integreringarna med andra system inte medförde några problem, berättar Evitecs produktägare Tino Silfver.

Hypoteksbanksverksamhet är förenat med koncessionskrav, som Profit Software sedan tidigare har erfarenhet av. De krav som lagstiftningen ställer hade redan beaktats i själva lösningen.

– Detta var vårt första gemensamma projekt, men Evitec Solutions har efter det varit vår partner i ett projekt i anslutning till ECL-kalkylering och byggt upp lösningar för investeringsrådgivningens stöd och rapportering, avslutar Heikkinen.

Projektet
Evitec Solutions levererade Oma Sparbankens hypoteksbankssystem. Projektet genomfördes i en multileverantörsmiljö och det tog cirka sex (6) månader.

Oma Sparbank
Oma Sparbank Abp är Finlands största sparbank. Bankens över 136 000 kunder betjänas lokalt av cirka 300 experter vid 38 kontor över hela landet. Kapitaltäckningen ligger på en utmärkt nivå och bankens lönsamhet hör till de bästa inom branschen med en balansräkning på 3,2 miljarder euro. Oma Sparbank är noterad på Nasdaq Helsingfors. En betydande del av de anställda äger bolagets aktier. Oma Sparbank lovar erbjuda den bästa bankservicen på orten i alla ärenden i anslutning till kundernas vardagsekonomi via både kontor och digitala servicekanaler.

S-Banken meddelade i slutet av 2020 att banken inleder hypoteksbanksverksamhet. Hypoteksbanksverksamhet innebär att kreditinstitutet emitterar säkerställda obligationslån mot sina utestående bostadskrediter. Detta möjliggör även för S-Banken med inlåningsöverskott ett nytt och kostnadseffektivt sätt för kapitalanskaffning.

s-pankki-kuvitus_wordpress-2153749
S-Bankens bildbank

Uppstarten av hypoteksbanksverksamhet är en lång process och utformningen av datasystemet en del av denna process. Erhållandet av myndighetstillstånd och ansökan om internationellt kreditbetyg för de obligationslån som emitteras tar sin tid. För S-Bankens del innebar den nya verksamheten också ändring av bolagsformen till publikt aktiebolag.

Evitec har en gedigen erfarenhet av systemleveranser för hypoteksbanksverksamhet. Evitecs kunder är bl.a. Hypo (Finlands Hypoteksförening), OP och Oma Sparbank.

— Evitec har det affärskunnande som behövs och de har redan levererat flera lösningar. Vi har nu tillgång till en lösning som omfattar alla tjänster i anslutning till verksamheten i en hypoteksbank och dessutom fick vi stöd för koncessionsprocessen, berättar Eero Saloranta, direktör för Företagskunder och Treasury.

Till sin arkitektur är lösningen separerad från S-Bankens kärnbankssystem.

— Implementeringen av produkten genomfördes smidigt med den sakkunskap som inhämtats i samband med tidigare projekt. En reform jämfört med de tidigare lösningarna var emellertid att uppgifterna denna gång hämtas från ett datalager, inte från det operativa systemet. Datalagret är naturligtvis en fullständigt valid datakälla för vår produkt. Den avancerade analys som stöder affärsverksamheten har genomförts med tillämpning av Microsofts Power BI-rapporteringslösning, berättar Evitecs produktchef Tino Silfver.

S-Bankens mål är beredskap att emittera säkerställda obligationslån under 2021.

s-pankki-kuvituskuva-2-5349470
Exempel på en rapportvy

Projektet
Evitec levererade S-Bankens hypoteksbankssystem. Projektet tog cirka åtta (8) månader.

S-Banken-koncernen utgörs av S-Banken Abp och dess dotterbolag. Koncernen betjänar 3,1 miljoner kunder i Finland. Bankens rörelsevinst uppgick år 2020 till 21,0 miljoner euro*.

*) S-Bankens bokslutsmeddelande 1.1–31.12.2020 (s-pankki.fi)

Pensionerna verkar vara en het potatis i EU.  Insurance Europe publicerade förra hösten i samband med European Retirement Week en pensionsundersökning där man utredde i hur stor utsträckning invånarna i EU länderna individuellt förbereder sig för pensionsårens inkomst.

I jämförelsen mellan de 16 länder som svarade på enkäten kom det fram att bara 40 % av finländarna sparar för pension. Då medeltalet var 62 %, landade Finland ganska långt från medeltalet. Visserligen har det finska arbetspensionssystemet klassats i flera undersökningar som ett av världens bästa, men är den baspensionen tillräcklig för framtidens pensionärer? En fråga, vilken vem som helst tidvis borde fundera över. 

Samma fråga har man begrundat inom EU i större skala. I EU har man för stunden flera projekt där målsättningen är att uppmuntra medborgare till frivilligt pensionssparande. Med PEPP (Pan-European Personal Pension) produkten vill man sänka tröskeln för pensionssparande, därtill har EIOPA (European Insurance and Occupational Pension Association) kommenterat i slutet av förra året Europeiska Kommissionens förslag hur man skulle öka EU-medborgarnas kunskap om framtida pensionen.  Det framlagda Pension Tracking Systemet (PTS) skulle sammanslå personens hela pensionssparande, både lagstadgade och den frivilliga tilläggspensionen.

Detta skulle ge en realistisk och aktuell syn till inkomstnivån under pensionstiden. Sju EU länder har redan en motsvarighet, däribland Sverige och Danmark. Det finska Pensionsutdraget är en bra början, men iom. att den sammanställer enbart den lagstadgade pensionen, borde den utvidgas med information om frivilligt sparande. Och fastän flera lagändringar gällande pensionssparande i praktiken har förintat nyförsäljningen av pensionsförsäkringar, har finländarna sedan gammalt ett gott antal ikraftvarande avtal.

För många sparare skulle det vara välkommet att kunna följa upp helheten.  I PTS betonar man klarhet och att den framställda informationen komprimeras till det mest väsentliga. Inget märkvärdigt, bara basuppgifter som hittas i pensionsförsäkringarnas skötselsystem. Informationen är också enkel att överföra från ett modernt skötselsystem. Evitec Life är redan i dag utbyggt med många digitala gränssnitt till olika externa parters system, så en till är en enkel sak att fixa.

Men vem i Finland tar ledningen för att utveckla PTS? Arbetspensionsanstalterna och PSC (Pensionsskyddscentralen) upprätthåller det nuvarande Pensionsutdraget men frivilliga pensionsförsäkringar säljs av livförsäkringsbolagen. I Sverige har den offentliga och privata sektorn slagit sig samman för att utveckla Minpension, kunde man i Finland hitta en motsvarande vilja att främja en gemensam angelägenhet?

Evitec Life är ett avtalshanteringssystem utvecklat för livförsäkringsbolag. Systemet stöder både långtidssparande och risklivförsäkringar.

I Evitec Life 5.2-betan har det främsta utvecklingssteget varit att hämta hanteringen av risklivförsäkringar samman med sparprodukter i ett system. Nu är det möjligt att i Evitec Life även hantera risklivförsäkringsavtal, individuella avtal, parskydd och omfattande gruppstrukturer, samt ersättningar relaterade till dessa.

Inom avtalshantering har Evitec Life bland annat stöd för kortvarig arbetsoförmåga, bestående arbetsoförmåga, bestående men och allvarlig sjukdom. Vid hanteringen av gruppavtal har särskild uppmärksamhet ägnats åt enkelheten att upprätthålla gruppens uppgifter och faktureringens specialbehov.

När det gäller ersättningshanteringen av risklivförsäkring kan Evitec Life hantera ersättningar relaterade till ovan nämnda skydd och betala bland annat både engångsersättningar och dagpenningar. Skadehandläggarens arbete påskyndas och förenklas när avtal och ersättningar hanteras i samma system. De uppgifter från avtalet som behövs i ersättningshandläggningen är direkt tillgängliga och är automatiskt en del av ersättningshanteringsprocessen.

I den nya versionen har även digitala REST-tjänster utökats för att stödja bland annat försäljningsprocessen samt skapande av försäkringsavtal och ändringar av avtalsinformation i självbetjäningskanaler.

Med denna version har även flera allmänna funktioner uppdaterats. Evitec Life stöder den kommande ändringen av mellantecknet i det finska personnumret, identifiering av förmånstagaren som krävs enligt AML-direktivet innan ersättning betalas ut samt anmälningar till finska skattemyndighetens Inkomstregister. Vi har också gjort flera säkerhetsförbättringar. För att göra det enklare att hantera försäkringsprodukter har Evitec Life Insurance Product Editor – verktyget för att definiera försäkringsprodukter lagts till i verktygslådan.

Intresserad av att höra mer? Vänligen kontakta sales@evitec.com

Heta diskussionsämnen i samband med en systemförnyelse är bland annat digitalisering, automatisering, konversion och migration. Och inget fel med dessa, de är alla viktiga faktorer som säkerställer att det nya systemet fungerar på önskat sätt och frambringar den tilltänkta nyttan. Men innebär en systemförnyelse också något annat ett nytt användargränssnitt?

”Vi har alltid gjort så här”

Vi har garanterat alla någon gång stött på uttrycket ”vi har alltid gjort så här”. Samma stöter man ofta på även vid en systemförnyelse. När automationsgraden ökar, minskar de rutinmässiga manuella arbetsmomenten. Också det nya systemets funktionslogik kan avvika från tidigare systemets. Dessa föranleder i allmänhet även ändringar i arbetsprocesserna. Därför bör en systemförnyelse ses som en mera övergripande förändringsprocess, inte enbart en uppdatering av teknologi. För användarna innebär detta både ett nytt användargränssnitt och nya arbetssätt och rutiner.

En teknisk och mental transformation

Projektteamets medlemmar har redan under projektets gång en möjlighet att gradvis bli bekant med det nya systemet. Delleveransernas demon och speciellt testningsfasen är ypperliga tidpunkter att diskutera systemets funktionaliteter och lyssna på systemleverantörens synpunkter för nya lösningar. Det här är också naturliga tidpunkter att begrunda nuvarande arbetsprocesser och vid behov utforma nya.

Även tilliten till det nya systemet och rationaliteten till de nya arbetsprocesserna byggs upp samtidigt. Projektteamets medlemmar hinner redan under projektets gång anamma förändringarna och gå igenom en mental transformation från det gamla bekanta till den nya eran.

När sedan tidpunkten för att ta det nya systemet i bruk närmar sig och organisationens övriga användare kopplas in, har inte de övriga användarna samma tidsfrist att bekanta sig med allt det nya. Deras första kontakt med det nya systemet och arbetsmetoderna är ofta piloteringsfasen, men då den är kännbart kortare än själva projektet, skall allt nytt tas in synnerligen snabbt. Då är projektteamets medlemmar i en viktig roll som ambassadörer för den nya eran. De kan stöda och motivera nya förfaringssätt och hjälpa till att snabbare lära sig det nya. Samma frågor dyker garantera upp bland de övriga användarna som projektteamets medlemmar själv hade, som vem är inte bättre att tackla frågorna, än de som redan gått igenom den fasen.

Flexibelt standardsystem

Om någon dellösning i systemet inte verkar att riktigt sitta i försäkringsbolagets förfaringssätt, är kundspecifika modifikationer en bra lösning. Evitec Life är ett standardsystem utvecklat för livförsäkringsbolag för hantering av pensions-, spar- och riskförsäkringar och ersättningar. Systemets parametriserade produktstruktur tillåter en flexibel produktkonfigurering. Därtill kan systemets funktionaliteter anpassas efter kundens behov. Således är varje systemleverans kundspecifik, fastän grunden är den samma. Vi fungerar i partnerskap med kunden och systemförnyelseprojekten planeras, verkställs och testas i nära samarbete. Då kan vi erbjuda en systemlösning som beaktar kundernas individuella produkter, behov och förfaringssätt.


Vill du höra mera? Kontakta sales@evitec.com

Profit Software är en ledande leverantör av systemlösningar och konsulttjänster för finanssektorn i Norden. Företaget tillhandahåller också business intelligence-lösningar för flera olika branscher. Nu inleds en omfattande varumärkesuppdatering och företaget byter namn till Evitec i samtliga länder där verksamhet bedrivs. Nya namnet tas i bruk under hösten 2022.

– Vi har redan under en tid övervägt att förnya vårt namn. Evitec passar oss bra och samtidigt förnyar vi hela vår varumärkesimage. Fastän namnet och varumärket byts ut, kvarstår högsta fokus på kundnöjdheten som kärnan av vår verksamhet, berättar verkställande direktören för Profit Software, Ilkka Starck.

Profit Software firar i år sitt 30-årsjubileum. Företaget etablerades ursprungligen som ett programvarubolag, men utbudet omfattar i dag en kombination av programvaruprodukter, konsulttjänster och tjänster inom business intelligence för finanssektorn.

Med sikte på ytterligare tillväxt i Norden både organiskt och genom förvärv

Profit Software har vuxit från ett tiopersoners företag till ett företag som sysselsätter över 350 medarbetare i tre länder. Till företagets kunder hör de största finansiella aktörerna i bland annat Sverige och Finland. De senaste fem åren har företaget gjort tre företagsförvärv.

– Vårt mål är att vara den it-leverantör som kunden vänder sig till när det finns behov av ingående affärskännedom och kompetens i krävande digitaliseringsprojekt inom finanssektorn. Jag är övertygad om att det nya varumärket och namnet bidrar till att uppnå detta, avslutar Starck.

Erik Berggren från företagets majoritetsägare Volpi Capital kommenterar: Lanseringen av varumärkesbytet och nya namnet Evitec understryker bolagets engagemang att arbeta över landsgränserna med sina långvariga finansiella och andra kunder. Den nya identiteten stärker ytterligare bolagets ställning som nordisk ledare inom fintech efter det svenska företagsförvärv som kunde meddelas i maj 2022. Vi på Volpi är stolta över att kunna stödja företagsledningen i genomförandet av deras ambitiösa tillväxtplan.

Ytterligare upplysningar:
Profit Software, CEO Ilkka Starck, +358 9 681 731

Profit Software (i framtiden Evitec) levererar systemlösningar och konsulttjänster för finanssektorn. Företagets utbud omfattar också business intelligence-tjänster för ett flertal branscher. Profit Software har kontor i Stockholm, Esbo, Tammerfors, Björneborg, Lahtis, Villmanstrand, och Tallinn. Antalet anställda överstiger 350.

Profit Software Oy (“Profit Software”) har köpt svenska Evitec AB (”Evitec”). Affären stärker Profit Softwares fotfäste på marknaden i Sverige.

Profit Software levererar systemlösningar och konsulttjänster för finansbranschen och tillhandahåller också expertis inom business intelligence för flera olika branscher. Förvärvet av Evitec stödjer Profit Softwares strategi med att nå tillväxt såväl organiskt som genom företagsköp.

– Vi har under en längre tid kartlagt våra möjligheter att expandera i Sverige. Affären stärker vår närvaro, utökar vår personalstyrka och fördjupar vår expertis inom den attraktiva regtech-branschen. I fortsättningen kan vi erbjuda både nuvarande och nya kunder ännu bättre service på lokal nivå, säger verkställande direktören för Profit Software Ilkka Starck.

Profit Software ägs av Volpi Capital – ett nordeuropeiskt investeringsföretag med fokus på medelstora bolag aktiva inom B2B-teknologi. Volpi Capital har erfarenhet av internationell expansion och förvärvs- och utvecklingsstrategier (buy and build) för hållbar och lönsam tillväxt.

Evitec har sitt huvudkontor i Stockholm. Företagets styrka är konsulttjänster inom bank-, finans- och försäkringsbranschen, framför allt när det gäller att hjälpa finansiella aktörer i hanteringen av regelverk.

– Profit Softwares och Evitecs branschkunnande och kundkrets kompletterar varandra på ett utmärkt sätt. Vi är glada över att kunna slå samman våra resurser med ett företag som vi betraktar som den mest framgångsrika fintech-aktören i Norden. Detta är för oss ett naturligt steg och jag ser med spänning fram emot att vi tillsammans kan erbjuda våra kunder ett mångsidigare utbud av tjänster och produkter inom fintech, säger verkställande direktören för Evitec Andreas Johansson.

Etablerad aktör i Finland, utmanare i Sverige

Profit Softwares kunder i Finland består av stora finansiella aktörer. I Sverige har Länsförsäkringar varit kund sedan 2014, när bolaget valde Profit Software till leverantör av sitt nya betalningssystem.

– Vårt utbud inom bank-, liv- och pensionsförsäkringssektorn är omfattande. Vi är verksamma inom en bransch som är mycket reglerad i Norden. Vår ingående affärskännedom och det faktum att vi har egna programvaruprodukter och konsulttjänster gör oss till en unik aktör, fortsätter Starck.

Profit Software har nu över 30 medarbetare i Sverige.

– Vårt mål är att utöka och utvidga vår verksamhet i Sverige och jag tror att detta företagsförvärv är ett utmärkt steg på denna väg, avslutar Starck.

– Detta är en viktig milstolpe för Profit Software på dess väg mot den nordiska fintech-toppen. Köpet av Kaakontieto 2021 var också en del av detta. Förvärvet av Evitec idag, samt tillägget av Andreas och hans team, stärker Profits starka engagemang gentemot den svenska marknaden och kunder i Sverige. Det är också en mycket viktig del av den strategi som vi utarbetade med Profits ledningsgrupp för mindre än 18 månader sedan. Vi ser fram emot vårt samarbete med det utökade Profit allteftersom företaget förverkligar sina ambitiösa planer för en lönsam, tvåsiffrig tillväxt, kommenterar Marco Sodi från Volpi Capital.

Efter förvärvet sysselsätter gruppen över 350 anställda. Profit Softwares huvudägare är dess operativa ledning och nyckelpersoner, samt Volpi Capital. Evitecs medarbetare och ägare fortsätter i Profit Software och ägarna blir genom affären delägare i Profit Software.

Ytterligare upplysningar:
Profit Software Oy, CEO Ilkka Starck, +358 9 681 731

Profit Software levererar systemlösningar och konsulttjänster för finansbranschen. Företagets utbud omfattar också business intelligence-tjänster för olika branscher. Profit Software är grundat 1992 och dess kontor finns i Esbo, Tammerfors, Björneborg, Lahtis, Villmanstrand, Tallinn och Stockholm. Antalet anställda är över 350.

Evitec tillhandahåller konsulttjänster för bank-, finans- och försäkringsbranschen. Företagets styrka är att genomföra krävande IT- och digitaliseringsprojekt. Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

press-meddelande-052022-9259913

Den digitala transformationen har redan länge varit ett återkommande diskussionsämne inom försäkringsbranschen. Diskussionen tog nya varv då pandemin ökade behovet av kundbetjäning på distans, något bolagen de senaste åren arbetat hårt med.

Men hur är läget med bolagens interna affärsprocesser? När kunden köper en personriskförsäkring på nätet, flödar informationen friktionsfritt in i avtalshanteringssystemet där avtalsdokumenten automatiskt förbereds för utskick och fakturering initieras. Eller har det bara uppstått en pdf -blankett som manuellt skall matas in?

Föråldrade kärnsystem hindrar utveckling

Hos många bolag stöter den interna verksamhetens prestanda på befintliga system som inte lever upp till nutida krav. Om de kan kopplas till en digital omgivning, är det ändå klart att kostnaderna överstiger den långsiktiga lönsamheten. Alternativet är att förnya kärnsystemen och övergå till en lösning som bär långt in i framtiden. Smidighet att sammankopplas med den övriga informationsarkitekturen och omvärlden är en grundpelare i digitalisering och ökad effektivitetsgrad.

Evitec Life är marknadsledare och uppskattat avtalshanteringssystem speciellt bland finska livförsäkringsbolag. Systemet utvecklades ursprungligen för administration av olika typer av pensions-, spar- och placeringsförsäkringar. En naturlig fortsättning på utvecklingen har varit att utvidga systemet med personriskförsäkringar och tillhörande administration av både avtal och ersättningar. Nu kan vi stolt erbjuda för livförsäkringsbolag ett heltäckande standardsystem som hanterar sparförsäkringsavtal, risklivförsäkringsavtal och ersättningar i ett.

Effektiv informationshantering stöder automatisering

Att hantera både avtal och ersättningar sida vid sida i ett modernt system ger flera kännbara kostnads- och effektiveringsfördelar. Systemarkitekturen förenklas och många affärsprocesser kan automatiseras. Ersättningsprocessen exempelvis framskrider snabbt och tryggt då avtalsuppgifter som behövs som underlag för beslutet, förmedlas automatiskt till ersättningssystemet. Om ersättningsbeslutet påverkar avtalet, ett skydd till exempel upphör, uppdateras avtalet och premiekalkyleringen automatiskt.

För att täcka hela affärsprocessen, från försäljning till olika administrativa skeden under avtalets livstid, krävs naturligtvis flera stödfunktioner i tillägg till kärnsystemet. Evitec Life är utgångsmässigt ett standardsystem med alla nödvändiga stödfunktioner, så som kundregister, premiekalkylering, fakturering med mera. Men ett bolag som till exempel redan har ett modernt och framtids säkrat kundregister, kan via gränssnitt sammankoppla kundregistret med Evitec Life till en sömfritt fungerande helhet. Ett stort utbud av digitala tjänster och en enkelt konfigurerbar produktstruktur gör Evitec Life till ett standardsystem som kan anpassas till att möta kundspecifika behov.

Ett modernt kärnsystem är grunden till en förnyelse som genomsyrar hela affärsprocessen och bär långt in i framtiden. Skulle det vara dags att modernisera systembasen och ta del av den moderna teknologins fördelar?