Finlands största sparbank Oma Sparbank valde Evitec Solutions till leverantör av datasystemet för sin hypoteksbanksverksamhet. Med systemet hanteras automatiserat säkerhetspoolen av säkerställda obligationslån. Implementeringsprojektet var en nyckelfärdig lösning, som omfattade allt från lämplighetsanalyser av lånestocken och stöd i processen för ansökan om koncession till systemets stabiliseringsskede. Hela projektet genomfördes med snabb tidtabell på mindre än sex månader.

Bild: Oma Sparbank

– På valet av hypoteksbanksleverantör inverkade framför allt två faktorer: Evitecs ingående insikt i affärsverksamheten och deras tidigare erfarenheter av framgångsrika och snabba leveranser av hypoteksbankssystem, berättar Tuomas Heikkinen från Oma Sparbank som ansvarade för projektet.

Projektet genomfördes i en multileverantörsmiljö tillsammans med Samlink, som producerar banksystemtjänster till Oma Sparbank. Resultatet var ett system som fyller kundens behov och som ger en automatiskt optimerad säkerhetspool för säkerställda obligationslån samt rapporter och analyser för den operativa affärsverksamheten och värderingen av obligationslån.

– Vi har tidigare levererat motsvarande lösning till Finlands Hypoteksförening, varför de krävande integreringarna med andra system inte medförde några problem, berättar Evitecs produktägare Tino Silfver.

Hypoteksbanksverksamhet är förenat med koncessionskrav, som Profit Software sedan tidigare har erfarenhet av. De krav som lagstiftningen ställer hade redan beaktats i själva lösningen.

– Detta var vårt första gemensamma projekt, men Evitec Solutions har efter det varit vår partner i ett projekt i anslutning till ECL-kalkylering och byggt upp lösningar för investeringsrådgivningens stöd och rapportering, avslutar Heikkinen.

Projektet
Evitec Solutions levererade Oma Sparbankens hypoteksbankssystem. Projektet genomfördes i en multileverantörsmiljö och det tog cirka sex (6) månader.

Oma Sparbank
Oma Sparbank Abp är Finlands största sparbank. Bankens över 136 000 kunder betjänas lokalt av cirka 300 experter vid 38 kontor över hela landet. Kapitaltäckningen ligger på en utmärkt nivå och bankens lönsamhet hör till de bästa inom branschen med en balansräkning på 3,2 miljarder euro. Oma Sparbank är noterad på Nasdaq Helsingfors. En betydande del av de anställda äger bolagets aktier. Oma Sparbank lovar erbjuda den bästa bankservicen på orten i alla ärenden i anslutning till kundernas vardagsekonomi via både kontor och digitala servicekanaler.

S-Banken meddelade i slutet av 2020 att banken inleder hypoteksbanksverksamhet. Hypoteksbanksverksamhet innebär att kreditinstitutet emitterar säkerställda obligationslån mot sina utestående bostadskrediter. Detta möjliggör även för S-Banken med inlåningsöverskott ett nytt och kostnadseffektivt sätt för kapitalanskaffning.

s-pankki-kuvitus_wordpress-2153749
S-Bankens bildbank

Uppstarten av hypoteksbanksverksamhet är en lång process och utformningen av datasystemet en del av denna process. Erhållandet av myndighetstillstånd och ansökan om internationellt kreditbetyg för de obligationslån som emitteras tar sin tid. För S-Bankens del innebar den nya verksamheten också ändring av bolagsformen till publikt aktiebolag.

Evitec har en gedigen erfarenhet av systemleveranser för hypoteksbanksverksamhet. Evitecs kunder är bl.a. Hypo (Finlands Hypoteksförening), OP och Oma Sparbank.

— Evitec har det affärskunnande som behövs och de har redan levererat flera lösningar. Vi har nu tillgång till en lösning som omfattar alla tjänster i anslutning till verksamheten i en hypoteksbank och dessutom fick vi stöd för koncessionsprocessen, berättar Eero Saloranta, direktör för Företagskunder och Treasury.

Till sin arkitektur är lösningen separerad från S-Bankens kärnbankssystem.

— Implementeringen av produkten genomfördes smidigt med den sakkunskap som inhämtats i samband med tidigare projekt. En reform jämfört med de tidigare lösningarna var emellertid att uppgifterna denna gång hämtas från ett datalager, inte från det operativa systemet. Datalagret är naturligtvis en fullständigt valid datakälla för vår produkt. Den avancerade analys som stöder affärsverksamheten har genomförts med tillämpning av Microsofts Power BI-rapporteringslösning, berättar Evitecs produktchef Tino Silfver.

S-Bankens mål är beredskap att emittera säkerställda obligationslån under 2021.

s-pankki-kuvituskuva-2-5349470
Exempel på en rapportvy

Projektet
Evitec levererade S-Bankens hypoteksbankssystem. Projektet tog cirka åtta (8) månader.

S-Banken-koncernen utgörs av S-Banken Abp och dess dotterbolag. Koncernen betjänar 3,1 miljoner kunder i Finland. Bankens rörelsevinst uppgick år 2020 till 21,0 miljoner euro*.

*) S-Bankens bokslutsmeddelande 1.1–31.12.2020 (s-pankki.fi)

evolvit-case-hypo-pysty-1-200x300-2505576
Hypos ekonomi- och redovisningsdirektör, Aija Kontinen

Hanteringen av säkerheter effektiviserar finansinstitutets verksamhet

Det omfattande strategiska utvecklingsprojektet hos Hypo, Finlands enda kreditinstitut specialiserat på boende, kulminerade i det datasystem som levererades av Profit Software och Model IT. I och med det nya systemet är Hypo redo för mer mångsidig kapitalanskaffning, när säkerställda obligationer läggs till alternativen. Datasystemet har en viktig roll förutom i hypoteksbankens dagliga affärsverksamhet också vid erhållandet och upprätthållandet av myndighetstillstånd och internationella kreditbetyg. Projektet genomfördes med ambitiös tidtabell och krävde intensivt samarbete mellan kunden och Profit Software.

Hypos långa historia som sträcker sig ända till år 1860 får ett nytt kapitel, när Hypo för första gången inleder emission av säkerställda obligationer. Behovet att göra kapitalanskaffningen mångsidigare bottnar i den snabba förändringen inom finansbranschen i Finland och internationellt.

-Tillgången och priset på pengar är väsentligt bättre i fråga om säkerställda obligationer än obligationer utan säkerhet både i dagens läge och i framtiden. Vi startade därför ett utvecklingsprojekt, där en viktig del gick ut på att skaffa ett datasystem som lämpar sig för våra behov, berättar Hypos ekonomi- och redovisningsdirektör Aija Kontinen.

Med hjälp av det nya datasystemet kan Hypo 2016 börja emittera säkerställda obligationslån (covered bonds). Kärnan i systemet utgörs av hantering av säkerhetspooler och rapportering. Hypoteksbanksverksamheten innebär att Hypo kan upplåna kapital från marknaden till förmånligare pris, vilket i sin tur återspeglas i ett mer konkurrenskraftigt kreditpris också för slutkunderna.

Förutom att datasystemet producerar information för styrningen av den dagliga affärsrörelsen inom hypoteksbanksverksamheten, används systemet också för olika former av affärs-, ratinginstituts- och myndighetsrapportering. Ett fungerande datasystem var också en förutsättning för att beviljas koncession av Finansinspektionen.

Hypo valde genom anbudsförfarande Profit Softwares och Model IT:s gemensamma offert:

– Vi blev redan i offertskedet övertygande om Profit Softwares affärskompetens. De förstod bankaffärsverksamheten som bransch överlag och framför allt hanteringen av säkerheter och obligationer i datasystemen inom vår sektor. De visade också prov på sin förmåga att anpassa systemet efter våra behov. Exempelvis beredde den krävande integreringen med Samlinks system och övriga system inga problem, säger Kontinen.

Ambitiös tidtabell och smidigt samarbete

Vi hade reserverat cirka ett år för uppbyggnaden av datasystemet, vilket är en ambitiös tidtabell inom branschen. Både leverantören och kunden måste till fullo förbinda sig till samarbetet.

– Vi undvek oväsentligheter och koncentrerade oss hela tiden på det väsentliga. Profit Softwares projektchef och experter var hela tiden insatta i den tidtabell och de mål som vi satt upp och deras driftighet och det smidiga samarbetet spelade en nyckelroll för projektets lyckade utfall. Ett särskilt tack går till projektchefen, som hade förmågan att lyssna och förstå våra behov och med framgång kunde översätta dem till det tekniska språket, berättar Kontinen.

– Vårt team omfattar en enligt finska mått betydande koncentration av finansiell datasystemkompetens, som möjliggjorde att projektet kunde genomföras så här smidigt, teamet förtjänar ett stor tack för det. Vi upplevde också hela tiden under projektets gång att samarbetet med Hypo var okomplicerat och effektivt, säger Profit Softwares projektchef Tino Silfver.

Erfarenheten av motsvarande system inom finanssektorn var till stor hjälp för det lyckade projektutfallet:

– Även om vi har tidigare erfarenhet av motsvarande system och vår lösning i viss mån kan reproduceras för våra kunder, är finansbranschens system alltid specialprojekt: lösningen måste anpassas efter kundens affärsverksamhet. Dessutom är utformningen av branschens system, utöver de krav som lagstiftningen ställer, också förenad med ett stort ansvar för att systemet ska fungera såväl gentemot kunden som kundens egna kunder – oss vanliga finländare, fortsätter Silfver.

– Vi är mycket nöjda med både samarbetet och slutresultatet och är ivriga på att inledda hypoteksbanksverksamheten, avslutar Kontinen.