Värdedriven dataanvändning

Våra experter samarbetar intensivt med dina affärs- och datasakkunniga för att hjälpa dig att få ut mesta möjliga av dina data.

Vad?

Med vår hjälp kan du få rapporter till alla organisationsnivåer som tillgängliggörs för medarbetarna och stödjer deras uppdrag och mål.

Vi samarbetar intensivt med din affärsverksamhet för att utforma rätt typ av instrumentpaneler och modeller för dina behov.

Vi kan även skapa rapporter för olika datahanteringslösningar/-system för att ge dig insyn i dina driftdata.

Vi hjälper dig att organisera och upprätthålla dina data med datakataloger och datastyrningsmodeller i rätt storlek.

Varför?

 • Visualisera en hög volym av data i ett användarvänligt format.
 • Automatisera viktiga rapporter för din verksamhet för att säkerställa kvaliteten i dem och minimera manuellt underhållna halvautomatiserade rapporter.
 • Inhämta affärskunskap från dina datatillgångar för att lära dig mer om affärsverksamheten, kunderna och processerna.
 • Dataplattformar som möjliggör en vy på företagsnivå över dina affärsdata. 

Värde

 • Rätt information vid rätt tidpunkt, och som är visualiserad för dina medarbetare, leder till bättre affärsbeslut.
 • Genom att visualisera driftdata i dina system får dina data- och utvecklarteam en övergripande vy över lösningarna som skapats och information, såsom den byggda processen, dataflöden och datakvalitetskontroller för framtida utveckling.

Är du intresserad?
Kontakta oss

Uppdaterad och automatisk mätning av vattendata gör det möjligt att signifikant förbättra effektiviteten och kundservicen. Det allra bästa är att informationen som mätarna producerar kan användas för att minska miljöpåverkan som din verksamhet ger upphov till.

Vad?

Smart Aqua Analytics är centraliserad behandling av mätdata, vilket möjliggör ett standardiserat sätt och ett system för att behandla data från olika mätarleverantörer. 

Kvaliteten på dina mätdata kan säkerställas och till och med korrigeras automatiskt exempelvis i händelse av ett slumpmässigt avbrott i dataöverföringen. Att korrigera felaktig information som når kunden orsakar alltid merarbete och således, ju tidigare fel upptäcks, desto enklare är det att korrigera den och desto mindre besvär blir det för dig.

Centraliserad behandling av mätdata möjliggör övervakning av ändringar och avvikelser i vattenanvändningen, exempelvis att hitta läckor och rikta förebyggande underhåll till där avvikelser upptäcks.

Lösningen är flexibel och kan anpassas till alla vattenanläggningar. Tillsammans kan vi skapa precis det du behöver.

Varför

 • Förbättrad datakvalitet.
 • Snabbare svar på avvikelser.
 • Bättre kundservice.
 • Automatisk överföring av faktureringsinformation till kundens informationssystem.
 • Kunden har fullständig kontroll över all information.
 • Heltäckande data gör det möjligt att söka efter nya perspektiv.
 • Skalas flexibelt i enlighet med tillväxten i vattenverkets verksamhet.
 • Inga utrustningsinvesteringar.
 • Snabb, riskfri implementering.
 • Enkel prissättningsmodell.

Värde

 • Kartbaserat gränssnitt.
 • Uppdaterad förbrukningsinformation.
 • Övervakning av enheternas status och larm.
 • Visualisering av felaktig information.
 • Flexibel rapportering som är enkel att använda.
 • Kombinera information från flera källsystem.
 • Enkel integration med andra system, inklusive externa sådana.
 • Fullständigt molnbaserad.
 • Behandling av flera olika mätartyper via samma system.
 • Justerbar enligt kundens behov.

Relaterade tekniker

 • Azure 
 • Power BI

Lösningen är öppen, går att utöka och erbjuder heltäckande stöd för olika vattenmätare. Mätare som stöds omfattar till exempel
Zenner, Axioma, Bmeters, Adeunis, Honeywell, Krohne.

Är du intresserad? Kontakta oss

Applikationsutveckling och -testning utkontrakteras ofta till partners och utvecklings- och testteam. EU:s allmänna dataskyddsförordning ställer vissa krav på behandlingen av konfidentiella data, vilket vår datamaskeringslösning uppfyller och förenklar vardagen.

Vad?

Evitecs datamaskeringslösning består av två delar: kryptering av konfidentiella data vid skapande av testmaterial och uppdatering av testmaterial med hjälp av krypterat material. Lösningen kan implementeras för kryptering av testmaterial eller så kan den utökas för att omfatta uppdatering av testmaterialet.

Vår datamaskeringslösning anpassas alltid till miljön ifråga, så att den förstår de underliggande datastrukturerna. På detta viskan testmaterialet uppdateras en delmängd åt gången, till och med på nivån för ett enskilt kund-ID, en enskild produktnyckel eller en enskild händelseintervall, beroende på de specifika testbehoven.

Testingenjörerna använder ett enkelt användargränssnitt för att definiera det önskade testmaterialet, baserat på vilket systemet väljer det material som ska användas.

Varför?

 • Att uppfylla kraven som myndigheterna ställer gällande behandling av personuppgifter.
 • Att även maskera företagshemligheter i testmaterial.
 • Lösningen kan vara en del av dina kontinuerliga tjänster.

  Värde

 • En centraliserad miljö för maskerade data.
 • Smidiga integrationer som förenklas efter maskering. Maskeringsregler är enkla att implementera och underhålla, transparens för användare.
 • Lösningen kan enkelt utökas.
 • Tabeller och datakällor kan läggas till efter behov.

Relaterade tekniker

 • SQL Server
 • SSIS
 • BIML

Är du intresserad?
Kontakta oss

Data på rätt plats vid rätt tidpunkt

Vi kombinerar dina affärsbehov, färdigheter och kunskaper samt strategier med vår expertis inom datahantering och sedvanliga tekniker för att skapa en dataplattform som holistiskt betjänar dina affärsfunktioner.

Vad

En väldesignad dataplattform utgör kärnan i värdedrivet dataarbete, som är anpassat till din verksamhet, din IKT och dina datastrategier samt behov. Det möjliggörar och sätter en grund för det faktiska värdet som skapas i dina kärnverksamhetsprocesser och -funktioner.

Oberoende av om det är lokalt eller i molnet, bygger vi tillsammans en plattform som betjänar dina behov.

Våra experter har byggt dataplattformar på Azure Synapse, Snowflake och SQL Server: plattformen väljs alltid efter dina behov.

Vårt mål är att bygga dataplattformar som kräver minimalt med dagligt underhåll. Detta tillvägagångssätt tillämpas i planerings-, design- och implementeringsfaserna för att generera mer tid för utveckling av plattformen och beakta hur data kan utnyttjas i dina processer och din verksamhet.

Varför?

 • En modern dataplattform fungerar som en datamarknadsplats för affärsverksamhet och uppfyller affärsbehov genom att utnyttja interna och externa data på rätt plats i rätt tid.
 • En modern dataplattform kan hantera ett brett utbud av data, både strukturerade och ostrukturerade, för att skapa en miljö som enklare kan justeras och modifieras för att uppfylla behoven hos ditt företag.
 • En väldesignad plattform ger ditt företag en vy på företagsnivå över din affärsverksamhet och möjlighet att öka potentialen för att skapa datadrivet värde.
 • Ökning av datavolymer i företag och organisationer kräver centraliserade dataplattformar, vilka möjliggör en vy på företagsnivå över företagets data. 

Värde

 • Affärs- och datadrivna lösningar betjänar båda parterna, affärsverksamhet och IT, utan att kompromissa om ett värdedrivet tillvägagångssätt.
 • Lösningar med ett minimum av underhåll/hantering frigör mer tid att fokusera på utvecklingen av plattformen och skapandet av affärsvärde.
 • Din övergripande årliga kostnad för plattformsunderhåll blir lägre, vilket innebär att du kan investera i skapandet av värde, istället för på underhåll/hantering av en plattform.

Arkitekturer för olika scenarier

 • Compact: För små lösningar
 • Enterprise Data Warehouse (EDW): för storskaliga lösningar
 • Data Mesh, Fabric: för små och stora organisationer

Är du intresserad?Kontakta oss

Värderesa för affärsdata

Våra dataexperter sammanför affärsverksamhet och data genom att agera som tolk och bistår med stöd för dina olika affärsfunktioner.

Vad

Vi hjälper din affärsanvändare att skapa datavänliga krav, planer och designer, och påskynda små och stora datainitiativ för att skapa affärsvärde.

Vårt mål är att stödja dina affärsexperter och öka deras färdigheter och kunskaper gällande datahantering, så att din organisation blir mindre beroende av externa partners.

Vi erbjuder tjänster som POC, förstudier och skapande av framtidsplaner.

Varför?

 • Vi gör saker lite annorlunda, för ditt bästa. Därför tror inte vi på att sälja dyra projekt som varar i flera månader med inbyggda planerings- och designfaser innan den faktiska implementeringen genomförs.
 • Bryggan mellan den nuvarande statusen och målstatusen saknas ofta när konsultföretag lämnar sina anbud. Vi förklarar, visualiserar och planerar resan mot målstatusen, så att du kan utvärdera den innan du fattar beslut om att investera i större implementeringsprojekt.
 • Vi tror att äkta samarbete och värde skapas tillsammans med våra kunder, och detta är hur vi uppnår mervärde för dig på lång sikt.

Värde

 • Du ska inte behöva binda dig till leverantörer innan den faktiska planeringen och designen är klar.
 • Med en mindre investering kan du granska din nuvarande status, definiera din målstatus och planera hur du ska uppnå den.
 • Det här tillvägagångssättet är utformat för ditt eget bästa, eftersom det inte binder dig till oss, och du kan alltid implementera det med din egna personal.

Är du intresserad?
Kontakta oss