Kundberättelse

Vi överförde datalagermiljön för en stor finländsk aktör inom finansbranschen till molnet

Vår långvariga partner, en betydande finländsk aktör inom finansbranschen, utvecklar kontinuerligt sina funktioner för att bättre svara på digitaliseringens utmaningar. Denna gång hjälpte vi vår kund att flytta över datalagermiljön till molnplattformen Microsoft Azure.

Överföringen av datalagermiljön utgör en del av en mer omfattande helhet, där kunden har som mål att vid utformningen av nya tjänster utnyttja de möjligheter till flexibilitet och skalbarhet som molntjänsterna erbjuder. I det projekt som nu slutförts flyttades servrarna i maskinhallen till molnplattformen Microsoft Azure.

– I samband med överföringen gjorde vi vissa omorganiseringar av databaser och datalager. Tidigare användes en enda stor server, men nu byggde vi egna miljöer för varje affärsenhet. På detta sätt stör eller belastar miljöerna inte varandra, berättar Profit Softwares projektchef Timo Pillikko.

De befintliga servrarna hade redan kommit till slutet av sin livscykel och borde i vilket fall som helst ha bytts ut, nu kunde bytet göras direkt till molnet. Det erbjöd många fördelar, framför allt mer flexibla analystjänster som stöd för ny affärsverksamhet i fortsättningen.

– Molnets överlägsenhet ligger i miljöns skalbarhet och flexibilitet. I framtiden är det enklare att införa nya tjänster och de kan sättas in flexibelt vid sidan av de gamla tjänsterna utan att riskera funktionen hos befintliga lösningar, fortsätter Pillikko.

Molnmiljö, en säker miljö

Lösningens säkerhet och användbarhet också vid eventuella störningar har under hela projektet haft en viktig roll. Miljöns informationssäkerhet har utvärderats av en tredje part och genomförts i enlighet med bästa praxis.

– Vi har en gedigen kännedom om finansbranschen och de krav som den ställer på informationshantering. Finansinspektionen övervakar och reglerar aktörerna inom branschen och tjänsten uppfyller Finansinspektionens krav, säger Pillikko.

Samarbete över linjerna

Profit Software och kunden har ett långt samarbetsförhållande, vilket visade sig vara till fördel med tanke på projektets natur. Projektteamet hann hålla en workshop ansikte mot ansikte alldeles före det värsta coronaläget i fjol, varefter alla övergick till distansarbete.

Pillikko berättar att detta utgångsläge var möjligt, eftersom uppgifterna och de inblandade i projektet var bekanta sedan tidigare.

– Projektet var på det hela taget lyckat. Små dröjsmål uppstod, när vi i samband med att arbetet framskred itererade ärenden i anslutning till prestationsförmågan eller testningen. Projektarbetet avvek från tidigare projekt eftersom allt gjordes som distansarbete, men det inverkade inte på arbetets effektivitet, sammanfattar Pillikko.