Kundberättelse

POP Bank-gruppen startade hypoteksbanksverksamhet med lösningen Evitec Solutions Bonds

POP Bank-gruppen beviljades av Europeiska centralbanken auktorisation att inleda hypoteksbanksverksamhet i maj 2022. För gruppens hypoteksbanksverksamhet ansvarar POP Hypoteksbank Abp.

Uppstarten av hypoteksbanksverksamheten omfattar flera olika skeden med allt från bedömning av genomförbarhet till emission. Eftersom det är fråga om en bankgrupp, bedrivs hypoteksverksamheten enligt mellankreditsmodellen*, som Evitec Solutions tidigare har erfarenhet av. Dessutom gjorde Evitec före projektstarten för kunden en s.k. Proof of Concept (POC). Under den utreds förutsättningarna för att inleda projektet och överlag minimeras riskerna såväl ur kundens som leverantörens synvinkel.

– Evitec Solutions Bonds-lösningen hade en betydande roll vid uppbyggnaden av funktionaliteten hos POP Bank-gruppens hypoteksbanksverksamhet och inledningen av emissionsverksamheten, konstaterar verkställande direktören för POP Hypoteksbank Timo Hulkko. Han fortsätter: – Evitec Solutions Bonds erbjöd POP Hypoteksbank en färdig och kostnadseffektiv lösning, som möjliggjorde ett snabbt genomförande av Hypoteksbankens projekt.

Hulkko poängterar också att den POC som genomfördes redan i ett tidigt skede med Evitec gav en god uppfattning om lösningens användbarhet, vilket i sin tur gav stöd att fatta projektbeslutet.

Projektet avancerade väl tack vare tidigare erfarenhet. Tino Silfver från Evitec som deltagit i flera systemleveranser nämner emellertid några skillnader:

– Implementeringen gjordes direkt i molnmiljö, den första i sitt slag när det gäller Evitec Solutions Bonds-lösningen, berättar Silfver. – Givetvis har vi erfarenhet av molnbaserade modeller från tidigare projekt. Vid sidan av lösningen kunde vi också erbjuda kunden BI-rapportering, vilket utgör en viktig del av hypoteksbanksverksamheten, fortsätter Silfver.

Utöver systemleveransen hjälpte Evitec Solutions POP Bank-gruppen med myndighetstillstånden, något som Evitec har tidigare erfarenhet av.

*) I mellankreditsmodellen används vid emissionen som säkerhet, krediter beviljade av bankgruppens regionala banker. På så sätt behöver inte krediter/säkerheter överföras till hypoteksbankens balansräkning, vilket underlättar emissionen och upplåningen av kapital.

Projektet
Evitec Solutions implementerade sin hypoteksbanks lösning (Evitec Covered Bonds) till POP Hypoteksbank Abp. Projektet tog cirka tio (10) månader.

POP Hypoteksbank Abp är POP Bankcentralens dotterbolag och hör till POP Bankernas sammanslutning. POP Hypoteksbank Abp ansvarar för POP Bank-gruppens kapitalanskaffning med hypotekskredit som säkerhet genom att emittera säkerställda obligationer.

Evitec Solutions Bonds-lösningen omfattar alla tjänster i anslutning till verksamheten i en hypoteksbank. Den innehåller en automatiserad och optimerad säkerhetspool för hantering och emission av obligationer, lagstadgad rapportering och rapporter i anslutning till affärsverksamheten samt analys.

Vad vi har gjort